ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกาศเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นั้น
บัดนี้ งานบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณาตามระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครข้อเสนอการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2 )

   ในการนี้ งานบริหารการวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) โดยเริ่มส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2563

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัตรข้อเสนอการวิจัย เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน รายละเอียดเอกสารแนบ

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227