เกี่ยวกับคณะ

ใส่ชื่อผู้ใช้ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรอกรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้นี้

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227