ข่าวประชาสัมพันธ์

อภิชญานันต์ วรรณจู บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ เกียรตินิยม อันดับ 1 กันเกราทอง

"น้องแพม " อภิชญานันต์ วรรณจู บัณฑิตพยาบาล ม.อุบลฯ เกียรตินิยม อันดับ 1 "กันเกราทอง"  เชิดชูเกียรติบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 โดย สโมสรนักศึกษาและสภานักศึกษา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบ พระชนมพรรษา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1
 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)

  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) 

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้ที่  https://www.ubu.ac.th/web/nuresearch/document/ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 4 (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี พ.ศ. 2564

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227