ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2)

ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นั้น 
บัดนี้ งานบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณษตามระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยเสร็จสิ้ันแล้ว ฉะนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบที่ 2) ประเภททุนนักวิจัยหน้าใหม่ จำนวน 1 ทุน  (รายละเอียดตามแนบ)

ประกาศผลการประกวดแต่งบทกลอน ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งในฐานะเป็นองค์กรในกำกับขอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครประกวดแต่งบทกลอน ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับสมัครประกวดแต่งบทกลอน (กลอนแปด) ภายใต้หัวข้อ “ครบรอบ 11 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ประจำปี พ.ศ.2564
ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมเกียรติบัตร
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศผลและรับรางวัล ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด ประเภท และจำนวนผู้เข้าประกวด

โดย แข่งขันเป็นรายบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227