วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : เป็นคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2567

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดพันธกิจ :
1. บัณฑิตระดับปริญญาตรีสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในปีแรกร้อยละ 100
2. นักศึกษามีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เผยแพร่ต่อปี อย่างน้อยร้อยละ 40
3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษา อย่างน้อยร้อยละ 4.5

2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

ตัวชี้วัดพันธกิจ : ผลงานวิจัย/นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมดในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อยร้อยละ 30

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ

ตัวชี้วัดพันธกิจ :
1. กลุ่มเป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาสุขภาพ อย่างน้อยร้อยละ 60
2. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน อย่างน้อยร้อยละ 80

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดพันธกิจ : การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักศึกษา ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อยร้อยละ 80

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227