วิสัยทัศน์

"คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม"

วัฒนธรรมองค์กร

"จิตบริการ มุ่งงานสัมฤทธิ์ ซื่อสัตย์สุจริต ผลิตงานคุณภาพ"

สมรรถนะหลักองค์กร

"สร้างงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ เพื่อการดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง"

คุณลักษณะบัณฑิตพยาบาลที่พึงประสงค์

"เก่ง ดี มีจิตอาสา"