สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 
ชื่อ-สกุล : นางสาวณิชา ว่องไว
ตำแหน่ง : ประธานสาขา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6026

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดารักษ์ ประสาร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6026

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวประภัสสร จันดี
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐธิดา ปัญญาธนคุณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางพัชราภรณ์ อนุพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227