สาขาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

 
นางสาวสุดารักษ์ ประสาร
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางณิชา ว่องไว
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University