สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

นางสาวสุดารักษ์ ประสาร
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
นางณิชา ว่องไว
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
 
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227