สายสนับสนุนวิชาการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล ทองงาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3228

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6000

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นายไวพจน์ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6009

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6020

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6011

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวจริยา ส่งศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6010

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นายผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6007

ข้อมูลบุคลากร
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227