สายสนับสนุนวิชาการ

นางสาวนฤมล ทองงาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3228

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6000

ผลงานทางวิชาการ
นายไวพจน์ อุ่นใจ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6009

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6020

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ
นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6011

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวจริยา ส่งศรี
นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6010

ผลงานทางวิชาการ
นายผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6007

ผลงานทางวิชาการ
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227