สายสนับสนุนวิชาการ

ชื่อ-สกุล : นางสาวนฤมล ทองงาม
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3228

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6000

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นายไวพจน์ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6009

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6020

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวจริยา ส่งศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6010

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นายผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6007

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6011

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางสาววิชุดา บุญทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6001

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6015

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งนภา คำเขียว
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6008

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาววสุภัทร แก้วยอด
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3226

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางประกายพลอย สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6016

ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวกนกอร ธานี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6017

ข้อมูลบุคลากร
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดารัตน์ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6021

ข้อมูลบุคลากร

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227