สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ชื่อ-สกุล : ดร.สมปอง พะมุลิลา
ตำแหน่ง : ประธานสาขา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6026

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6014

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : ผศ.สาวิตรี สิงหาด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  6026

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางยมนา ชนะนิล
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6026

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนันทา ครองยุทธ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6003

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวไพลิน พิณทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6026

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6026

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6023

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางอรทัย บุญชูวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : ดร.สุรชัย มณีเนตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6023

ข้อมูลอาจารย์
 
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227