สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

 
ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์
ประธานสาขาวิชาการพยาบาผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
ดร.สมปอง พะมุลิลา
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางยมนา ชนะนิล
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวไพลิน พิณทอง
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางอรทัย บุญชูวงศ์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University