สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
ผศ.สาวิตรี สิงหาด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
ดร.สมปอง พะมุลิลา
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
นางยมนา ชนะนิล
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
นางสาวไพลิน พิณทอง
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
นางอรทัย บุญชูวงศ์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
นางสาวณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227