สาขาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 
นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางภรณี แก้วลี
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University