สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
นางสาวสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
นางสาวธมกร เธียรภูริเดช
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227