สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 
ชื่อ-สกุล : นางสาวธมกร เธียรภูริเดช
ตำแหน่ง : ประธานสาขา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6005

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
 ชื่อ-สกุล : นางสาวนาฎอนงค์ แฝงพงษ์
 ตำแหน่ง : อาจารย์
 เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6023

 ข้อมูลอาจารย์
 
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227