ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมองค์กร

NURSE UBU

N     = Nurturing     : ใส่ใจดูแล
U     = Understanding     : เข้าใจ
R     = Responsibility     : รับผิดชอบ
S     = Smart Society      : สร้างสังคมอุดมปัญญา
E     = Encouragement     : สร้างการริเริ่ม เสริมพลังผลักดัน
U     = Unity     : สามัคคี
B     = Building Learning Organization     : สร้างสรรค์องค์กรการเรียนรู้
U     = Universal     : สู่สากล


วัฒนธรรมองค์กร

“ดูแลด้วยใจ ใฝ่สามัคคี มีความรับผิดชอบ กอรปด้วยปัญญา พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่สากล”

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227