สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

 
ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวเพชรตะวัน ธนะรุ่ง
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวอังศวีร์ ทาริวงศ์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวณัฐสุดา คติชอบ
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227