สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

 
ชื่อ-สกุล : นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
ตำแหน่ง : ประธานสาขา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวเพชรตะวัน ธนะรุ่ง
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางอังศวีร์ จันทะโคตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐสุดา คติชอบ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางเบญจมาภรณ์ วิชัยพล
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ข้อมูลอาจารย์
 
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227