ตราสัญลักษณ์ สี และดอกไม้ประจำคณะพยาบาลศาสตร์

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์

สีประจำคณะ             

สีประจำคณะคือ “สีชมพู”

 

ดอกไม้ประจำคณะ       

ดอกไม้ประจำคณะคือ “ดอกพะยอม”

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227