คณะกรรมการประจำคณะ

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุฯ   กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์   กรรมการ
6. ดร.ภูษณิศา มีนาเขตร   กรรมการ
7. ดร.สมปอง   พะมุลิลา   กรรมการ
8. นางยมนา ชนะนิล   กรรมการ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227