คณะกรรมการประจำคณะ

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์   ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผ่น   กรรมการ
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุฯ   กรรมการ
5. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์   กรรมการ
6. นางสาวยมนา    ชนะนิล กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
7. นางสาววิศนีย์    บุญหมั่น กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์
8. นางสาวไพลิน พิณทอง กรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University