แนวทางป้องกันการทุจริต (ตามแผน ITA)

ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา

แนวปฏิบัติด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา เพื่อป้องกันการทุจริต คณะพยาบาลศาสตร์
1. ประกาศคุณสมบัติของผู้รับทุน และเกณฑ์การพิจารณาให้นักศึกษาทราบ ผ่านช่องทางต่างๆของคณะ
2. มีเกณฑ์การสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันการทุจริต คณะพยาบาลศาสตร์
 
1. มีการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลปรากฎว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อครั้งนั้นๆ >> เอกสารแนบ

การสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

แนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

1. คณะกรรมการสอบแข่งขันบุคคล จะต้องดำเนินการรับรองตนเองว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หากผลปรากฎว่าตนเองมีผลประโยชน์ทับซ้อนต้องลาออกจากการเป็นกรรมการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227