ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์

ปี 2552 ดำเนินการขอจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และขอความเห็นชอบได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552

ปี 2553 คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มก่อตั้งในฐานะเป็นองค์กรในกำกับขอมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553 โดยการอนุมัติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2552 วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดย คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของประเทศและชุมชนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้น ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี จึงถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ได้รับหนังสือรับรองในการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ให้การรับรองสภาบันการศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2553) โดยให้รับนักศึกษาหลักสูตรปีการศึกษา 2553 – 2556 จำนวน 64 คน ในปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 62 คน โดยเป็นโครงการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน จำนวน 13 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ปี 2554 เมื่อครบวาระการรับรอง ได้ยื่นเสนอรายงานในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 3/2554 วันที่ 11 มีนาคม 2554 และในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ให้การรับรองสถาบันการศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2554) โดยครอบคลุมในจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2553) จำนวน 61 คน นักศึกษาในปีการศึกษา 2554 จำนวน 32 คน โดยสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 6

ปี 2555 เมื่อครบวาระรับรอง ได้ยื่นเสนอรายงานในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 11/2555 วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ให้การรับรองสถาบัน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556)โดยครอบคลุมในจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2553) จำนวน 61 คน นักศึกษาในปีการศึกษา 2554 จำนวน 32 คน และนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 จำนวน 35 คน โดยสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 6

ปี 2556  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้รับนักศึกษาได้ 40 คน โดยมีสัดส่วนของอาจารย์พยาบาลต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1:8 ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด และเนื่องจากปีการศึกษา 2556 เป็นปีที่ 4 ของการดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาลได้เข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2557 รอผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก (18 เมษายน 2557) และแจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ จากการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระพ.ศ.2557-2561 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557  ให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (2557-2559)  และเห็นชอบให้รับนักศึกษาปีการศึกษา 2557-2559 จำนวน 80 คน/ปี  โดยอัตราส่วนจำนวนอาจารย์พยาบาลประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในอัตราส่วนไม่เกิน 1 : 6

ปี 2557 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 64 คน 

ปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 85 คน 

ปี 2559 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 82 คน 

ปี 2560 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 75 คน 

ปี 2561 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 92 คน

ปี 2562 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 103 คน

ปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 126 คน

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227