ประวัติความเป็นมาของคณะพยาบาลศาสตร์

ปี 2552 ดำเนินการขอจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ และขอความเห็นชอบได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552

ปี 2553 สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ได้รับหนังสือรับรองในการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ให้การรับรองสภาบันการศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2553) โดยให้รับนักศึกษาหลักสูตรปีการศึกษา 2553 – 2556 จำนวน 64 คน ในปีการศึกษา 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับนักศึกษาเข้าเรียนเป็นรุ่นที่ 1 จำนวน 62 คน โดยเป็นโครงการร่วมผลิตพยาบาลเพื่อชุมชน จำนวน 13 คน มาจาก 4 จังหวัด คือ จังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ปี 2554 เมื่อครบวาระการรับรอง ได้ยื่นเสนอรายงานในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 3/2554 วันที่ 11 มีนาคม 2554 และในการประชุมครั้งที่ 6/2554 วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ให้การรับรองสถาบันการศึกษา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2554) โดยครอบคลุมในจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2553) จำนวน 61 คน นักศึกษาในปีการศึกษา 2554 จำนวน 32 คน โดยสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8

ปี 2555 เมื่อครบวาระรับรอง ได้ยื่นเสนอรายงานในการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลครั้งที่ 11/2555 วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ให้การรับรองสถาบัน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556)โดยครอบคลุมในจำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2553) จำนวน 61 คน นักศึกษาในปีการศึกษา 2554 จำนวน 32 คน และนักศึกษาในปีการศึกษา 2555 จำนวน 35 คน โดยสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8

ปี 2556  คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้รับนักศึกษาได้ 40 คน โดยมีสัดส่วนของอาจารย์พยาบาลต่อนักศึกษา ไม่เกิน 1:8 ตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด และเนื่องจากปีการศึกษา 2556 เป็นปีที่ 4 ของการดำเนินการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สภาการพยาบาลได้เข้าตรวจประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาชีพ ในวันที่ 28-29 มกราคม 2557 รอผลการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านในครั้งแรก (18 เมษายน 2557) และแจ้งผลการพิจารณาการขอรับรองสถาบันของคณะพยาบาลศาสตร์ จากการประชุมคณะกรรมการสภาการพยาบาลวาระพ.ศ.2557-2561 ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 16 พฤษภาคม 2557  ให้การรับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเวลา 3 ปีการศึกษา (2557-2559)  และเห็นชอบให้รับนักศึกษาปีการศึกษา 2557-2559 จำนวน 80 คน/ปี  โดยอัตราส่วนจำนวนอาจารย์พยาบาลประจำต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในอัตราส่วนไม่เกิน 1 : 6

ปี 2557 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 64 คน และในปีการศึกษา 2557 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 สอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ร้อยละ 18.18 

ปี 2558 คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับนักศึกษา โดยรับนักศึกษาจำนวน 85 คน และในปีการศึกษา 2558 บัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 2 สอบผ่านในครั้งแรก ร้อยละ 92.31 และในรุ่นที่ 3 สอบผ่านในครั้งแรก ร้อยละ 72.73

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227