การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pediatric Nursing in the Next Normal Era” ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รูปแบบออนไลน์)

ตารางการเข้าร่วมประชุม

  • ลงทะเบียน9 มิ.ย.65 - 11 ส.ค.65
  • ชำระค่าลงทะเบียน9 มิ.ย.65 - 11 ส.ค.65
  • ประชุม (ออนไลน์)18 ส.ค. 65 - 19 ส.ค.65
  • ปิดการประชุม19 ส.ค. 65

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

บุคคลทั่วไปจำนวน 1,000 บาท

ศิษย์เก่าจำนวน 500 บาท


โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pediatric Nursing in the Next Normal Era”
ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รูปแบบออนไลน์)

วันที่/เวลา หัวข้อ/กิจกรรม วิทยากร
วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.45-09.00 น. กล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “ Pediatric nursing in the Next normal Era” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.00-10.30 น. บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพเด็กในยุคชีวิตวิถีใหม่ถัดไป (Next normal) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-12.00 น. Update การดูแลรักษาเด็กโรคติดเชื้อ นายแพทย์ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. Pediatric Respiratory Disease: From Experience to Practice นายแพทย์เพียรศักดิ์ แซ่หว่อง
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
14.30-16.00 น. Pediatric Respiratory Care during the Pandemic Era ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศรี สันตติ
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
09.00-10.30 น. Parenting in the Next normal Era ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. แก้วตา นพมณีจำรัสเลิศ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
10.30-12.00 น. Breast feeding in the Next normal Era ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณรัตน์ แสงเพิ่ม
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยกับสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุไรรัตน์ กีบาง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.30-16.00 น. อภิปราย “ส่งเสริมพัฒนาการสมวัยในเด็กยุคชีวิตวิถีใหม่ถัดไป (Next normal)” คุณไปยดา วิรัศมี
หัวหน้าศูนย์สาธิตส่งเสริมพัฒนาทักษะสมองเด็กปฐมวัย
ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี
อาจารย์ธมกร เธียรภูริเดช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์วิศนีย์ บุญหมั่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.00-16.15 น. พิธีปิดการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Pediatric Nursing in the Next Normal Era”
ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (รูปแบบออนไลน์)
ลำดับ รายการ เอกสาร
1 เอกสารรายละเอียดโครงการ ประชุมวิชาการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Pediatric Nursing in the Next Normal Era”
2 หนังสือประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “Pediatric Nursing in the Next Normal Era”

ติดต่อสอบถาม

นางสาวกนกอร ธานี เบอร์โทร. 086 - 6530716
อาจารย์ธมกร เธียรภูริเดช เบอร์โทร. 064 – 0906974
อาจารย์วิศนีย์ บุญหมั่น เบอร์โทร. 089 - 6779594
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353226