การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์

เรื่อง บทบาทพยาบาล: ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Nurse roles: The challenge in digital technology era)
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี CNEU 11 หน่วยคะแนน

ตารางการเข้าร่วมประชุม

  • ลงทะเบียน15 พ.ย.62 - 9 ก.พ.63
  • ชำระค่าลงทะเบียน15 พ.ย.62 - 1 ก.พ.63
  • ส่งบทคัดย่อ15 พ.ย.62 - 5 ก.พ.63
  • แจ้งผลการคัดเลือกผลงาน5 ก.พ.63

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม

บุคคลทั่วไปจำนวน 2,000 บาท

ศิษย์เก่าจำนวน 1,500 บาท

นักศึกษาจำนวน 500 บาท

*อัตราลงทะเบียนนี้รวมอาหารว่างและอาหารกลางวัน

หลักการและเหตุผล

ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ทุกภูมิภาคของโลกสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรหมแดน ส่งผลต่อสุขภาวะของประชาชนทั้งทางบวกและทางลบภายใต้สังคมที่เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาวิชาชีพพยาบาล ที่เน้นทักษะการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกมิติ ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงท้าทายความสามารถของบุคคลากรทีมสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลผู้ให้การดูแลและร่วมบริหารจัดการให้ประชาชนมีสุขภาวะหรือเมื่อเจ็บป่วยได้รับการดูแลครอบคลุมอย่างองค์รวม พยาบาลเป็นกำลังสำคัญและจะต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ในฐานะผู้จัดการทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค รักษาและพื้นฟูสภาพ ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ซึ่งจะครบรอบ 1 ทศวรรษ และได้พิจารณาเห็นความสำคัญกับสถานการณ์ ดังกล่าว จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “บทบาทพยาบาล: ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Nurse roles: The challenges in digital technology)” ขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้กับพยาบาลวิชาชีพ บุคลาการด้านสาธารณสุข นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อการพัฒนาด้านการพยาบาลต่อไป

กำหนดการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส ๑ ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง บทบาทพยาบาล: ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
(Nurse roles: The challenge in digital technology era)
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วัน/เดือน/
ปี
เวลา กิจกรรม วิทยากร
10
กุมภาพันธ์
2563
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. พิธีเปิดประชุมวิชาการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.00-10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บทบาทของสภาการพยาบาลกับพยาบาล
วิชาชีพในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ
กรรมการสภาการพยาบาล, อดีตนายกสภาการพยาบาล
10.30-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “พยาบาลกับ big data” ห้อง A บรรยาย
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.30 น. การอภิปรายเรื่อง “จริยธรรมวิชาชีพพยาบาลในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี
อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ
ที่ปรึกษาการพยาบาล
นางสาวศศิธร ชำนาญผล
รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและหัวหน้าพยาบาล
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
:ผู้ดำเนินการอภิปราย
11
กุมภาพันธ์
2563
09.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล”
(กรณี: ในชุมชนและโรงพยาบาล)
รองศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา นันทบุตร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
11.30-12.00 น. นำเสนอวิจัยฯ
กลุ่ม ๑ กลุ่มพยาบาลและอาจารย์พยาบาล
กลุ่ม ๒ กลุ่มนักศึกษาพยาบาล
ห้อง B กรรมการประเมิน
กลุ่ม ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สมปอง พะมุลิลา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สุเพียร โภคทิพย์
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่ม ๒ ดร.ชลิยา วามะลุน
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ นธะสนธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.30 น. นำเสนอวิจัยฯ (ต่อ)
กลุ่ม ๑ กลุ่มพยาบาลและอาจารย์พยาบาล
กลุ่ม ๒ กลุ่มนักศึกษาพยาบาล
ห้อง B กรรมการประเมิน
กลุ่ม ๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สมปอง พะมุลิลา
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สุเพียร โภคทิพย์
หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
กลุ่ม ๒ ดร.ชลิยา วามะลุน
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ นธะสนธิ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15.30-16.00 น. มอบเกียรติบัตร

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

เปิดรับผลงานวิจัย/นวัตกรรมในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดย

1. เป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่มาก่อน
2. เป็นผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในประเด็น ดังต่อไปนี้
   1) การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
   2) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือพัฒนางาน
   3) การสร้างนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ
3. กำหนด ส่งผลงาน 1 คนต่อ 1 เรื่อง ผู้สนใจที่จะเสนอผลงานให้ลงทะเบียนส่งผลงานออนไลน์ ที่เมนู "ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน"

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน ลงทะเบียนผู้นำเสนอวิจัย/นวัตกรรม

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล สถาบัน/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทผู้ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน สถานะ หมายเหตุ
1 นางสาวอภิญญา มณฑา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ศิษย์เก่า 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 10:42 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
2 นางสาวศิรินยา อินแพง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ศิษย์เก่า 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 18:39 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
3 นางสาวศศิธร โคตรสมบัติ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราขเทวี ณ ศรีราชา ศิษย์เก่า 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 22:59 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
4 นางสาวอรปรีญา พิมพ์โคตร โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศิษย์เก่า 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 00:30 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
5 นางสาวกนิษฐา บุญอาจ ตึกเด็ก1 โรงพยาบาลนครพนม ศิษย์เก่า 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14:11 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
6 นางสาวอัจฉริยพร แซ่ห่าน โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศิษย์เก่า 22 พฤศจิกายน 2562
เวลา 23:13 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
7 นางสาวเพ็ญประภา แต้มงาม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ศิษย์เก่า 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 15:42 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
8 นางสาวพิชญ์ชญานิษฐ์ นิตอินทร์ นพ.วารินชำราบ ศิษย์เก่า 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 16:23 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
9 นางสาวขวัญจิรา ศิริพัฒ รพร.เดชอุดม ศิษย์เก่า 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 20:14 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
10 นางสาวสัณห์สินี บาตรโพธินันท์ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ศิษย์เก่า 23 พฤศจิกายน 2562
เวลา 20:37 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
11 นางสาวภาวิณี อินทนาม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ศิษย์เก่า 24 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17:45 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
12 นางสุลักขณา จันทวีสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศิษย์เก่า 26 พฤศจิกายน 2562
เวลา 21:06 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
13 นายสุจินดา โพธิ์สาจันทร์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศิษย์เก่า 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13:29 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
14 นายไสว ดอกพุฒ เทศบาลนครอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 27 พฤศจิกายน 2562
เวลา 14:41 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
15 Missสสิธร จรลี สรรพสิทธิประสงค์ ศิษย์เก่า 3 ธันวาคม 2562
เวลา 14:35 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
16 นางรัชนี อุทรสิงห์ เทศบาลนครอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2562
เวลา 10:03 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
17 นางผุสดี ทวีบุตร เทศบาลนครอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 12 ธันวาคม 2562
เวลา 10:07 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
18 นางสาวอรวรา อาสาราช โรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศิษย์เก่า 12 ธันวาคม 2562
เวลา 12:04 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
19 นางสาวนัฐญาณี เงินขาว โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ศิษย์เก่า 13 ธันวาคม 2562
เวลา 21:23 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
20 พว.จุฬาลักษณ์ จันทศร โรงพยาบาลเลย ศิษย์เก่า 20 ธันวาคม 2562
เวลา 08:35 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
21 นางดิศรินทร์ ธนภัทรรุ่งโรจน์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ศิษย์เก่า 23 ธันวาคม 2562
เวลา 09:00 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
22 ดร.ฐิติมา โกศัลวิตร มหาวิทยาลัยราชธานี องเมือง อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 23 ธันวาคม 2562
เวลา 10:35 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
23 นางนิตยา เจริญยุทธ มหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 23 ธันวาคม 2562
เวลา 10:41 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
24 นางจิรังกูร ณัฐรังสี มหาวิทยาลัยราชธานี อ.เมือง อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 23 ธันวาคม 2562
เวลา 10:47 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
25 พว.วรญา คชเดช รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ศิษย์เก่า 26 ธันวาคม 2562
เวลา 20:09 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
26 นางสาวนันทวดี ใจหาญ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 26 ธันวาคม 2562
เวลา 22:58 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
27 นายอนุสรณ์ อุระ รพศ.ขอนแก่น บุคคลทั่วไป 27 ธันวาคม 2562
เวลา 10:25 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
28 นายจักรพงศ์ ภารการ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลภัทรธนบุรี ศิษย์เก่า 28 ธันวาคม 2562
เวลา 07:57 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
29 นางทัศนาถรณ์ จิตติลาภ ระ.สุรินทร์ บุคคลทั่วไป 3 มกราคม 2563
เวลา 17:24 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
30 นางสาวพิมวดี ตรีโรจน์พร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 4 มกราคม 2563
เวลา 14:20 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
31 นางสาวพัชนี เทพาอภิรักษ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 4 มกราคม 2563
เวลา 14:26 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
32 นางทิพาพร บุญมานะ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 09:22 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
33 นายบุญหยาด หมั่นอุตส่าห์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 09:28 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
34 นางอาภาเพ็ญ ทำนุ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 09:32 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
35 นางนงค์นุช จิตภิรมย์ศักดิ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 09:40 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
36 นางสาวพเยาว์ เจียมวงศ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 10:02 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
37 นางสาวภัทรวิมล ลิ้มจิตรกร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 10:07 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
38 นางสุวรรณกิจ สมทรัพย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 10:39 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
39 นางสาวเนติพร นามษร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 10:46 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
40 นางปุญชรัสมิ์ ธีระวัฒนศักดิ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 10:43 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
41 นางสาวศิริลักษณ์ เงยวิจิตร โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 10:55 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
42 ดร.โสภิต ทับทิมหิน โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 10:58 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
43 นายธีระพันธ์ กากแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 11:02 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
44 นางสาวนันทิยา แก้ววงษา โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 11:05 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
45 นางสาวจิราภรณ์ แก้วคำหงษ์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 6 มกราคม 2563
เวลา 11:01 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
46 พว.พิชามญช์ุ กงใจ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศิษย์เก่า 7 มกราคม 2563
เวลา 16:14 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
47 นางสาวsumontha ngeoywijit ngeoywijit ห้องผ่าตัด​ รพ.สรรพ​สิทธิ​ประสงค์​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ศิษย์เก่า 7 มกราคม 2563
เวลา 16:39 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
48 นางพิมพิสมัย ยอดเพชร รพ.สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 8 มกราคม 2563
เวลา 10:01 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
49 นางสาวชุดาภา มากดี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่า 10 มกราคม 2563
เวลา 10:10 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
50 ผศ.ดร.พรปวีณ์ ชื่นใจเรือง สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคคลทั่วไป 13 มกราคม 2563
เวลา 15:48 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
51 นายพิทักษ์ พิมพ์พันธ์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 15 มกราคม 2563
เวลา 06:07 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
52 นางปิยะลักษณ์ ชิดใจ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ บุคคลทั่วไป 15 มกราคม 2563
เวลา 10:36 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
53 นางแพรว วรกฤษเรืองกุล โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ บุคคลทั่วไป 15 มกราคม 2563
เวลา 10:50 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
54 นางมณีจันทร์ มิ่งขวัญ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม บุคคลทั่วไป 15 มกราคม 2563
เวลา 13:29 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
55 นางอรุณ กลิ่นบัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม บุคคลทั่วไป 15 มกราคม 2563
เวลา 13:53 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
56 นางอรณัญช์ ยศไกร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม บุคคลทั่วไป 15 มกราคม 2563
เวลา 14:00 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
57 นางสาวกานต์ตริน ศรีสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 15 มกราคม 2563
เวลา 16:23 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
58 นางสาวธมกร เธียรภูริเดช คณะพยาบาลศาสตร ม.บล บุคคลทั่วไป 16 มกราคม 2563
เวลา 12:27 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
59 นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บุคคลทั่วไป 16 มกราคม 2563
เวลา 13:45 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
60 ดร.สุพัตรา สุขาวห โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บุคคลทั่วไป 16 มกราคม 2563
เวลา 13:49 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
61 นางสุกัญญา ยิ้มนวล โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศิษย์เก่า 16 มกราคม 2563
เวลา 14:04 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
62 นางสมจิต นันทกมลวารี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม บุคคลทั่วไป 16 มกราคม 2563
เวลา 15:44 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
63 นางสาวจินดาวรรณ ก้อนผา เทศบาลตำบลโพนทอง บุคคลทั่วไป 17 มกราคม 2563
เวลา 14:13 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
64 นางงามเอก ลำมะนา คณะพยาบาล ม.เฉลิมกาญจนา บุคคลทั่วไป 17 มกราคม 2563
เวลา 20:35 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
65 ผศ.ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 20 มกราคม 2563
เวลา 14:55 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
66 นางยมนา ชนะนิล คณะพยาบาลศาสตร์ บุคคลทั่วไป 20 มกราคม 2563
เวลา 20:25 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
67 ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 21 มกราคม 2563
เวลา 10:34 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
68 นางปิยดา เคียง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 21 มกราคม 2563
เวลา 13:51 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
69 นายก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 22 มกราคม 2563
เวลา 08:49 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
70 นางลภัสรดา ทวีพสุชากุล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม บุคคลทั่วไป 22 มกราคม 2563
เวลา 08:54 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
71 นางนิภาพร ริปันโน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ศิษย์เก่า 22 มกราคม 2563
เวลา 08:59 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
72 นางอังศวีร์ จันทะโคตร คณะพยาบาลศาสตร์ บุคคลทั่วไป 22 มกราคม 2563
เวลา 11:51 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
73 Missเบญจมาภรณ์ เวชการ คณะพยาบาลศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 22 มกราคม 2563
เวลา 11:56 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
74 นางสาวสุดาลักษณ์ ผลสุข โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศิษย์เก่า 23 มกราคม 2563
เวลา 06:57 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
75 นางสาวฐิติชญา แท่งทอง รพ.สรรพสิทธิประสงค์ ศิษย์เก่า 23 มกราคม 2563
เวลา 07:02 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
76 นางสาวสุนันทา ครองยุทธ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ บุคคลทั่วไป 23 มกราคม 2563
เวลา 11:23 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
77 นางดวงจันทร์ พงษ์ผา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 23 มกราคม 2563
เวลา 13:29 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
78 นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 23 มกราคม 2563
เวลา 14:30 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
79 นางดรุณี คชพรหม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธาน บุคคลทั่วไป 23 มกราคม 2563
เวลา 22:41 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
80 นางสาวนิภาพร หอมหวล โรงพยาบาลนครพนม บุคคลทั่วไป 24 มกราคม 2563
เวลา 15:29 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
81 นางสาวดวงจันทร์ กาละปัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 27 มกราคม 2563
เวลา 09:19 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
82 พันตรีหญิงคณัสมน โพธิ์ทิพย์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 28 มกราคม 2563
เวลา 13:20 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
83 พันตรีหญิงน้ำฝน ก้องพิมาย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 28 มกราคม 2563
เวลา 13:22 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
84 นางสาววรรษมน ปาพรม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม บุคคลทั่วไป 28 มกราคม 2563
เวลา 18:39 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
85 ดร.อาจารย์ กชพงศ์ สารการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่อยู่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 บุคคลทั่วไป 28 มกราคม 2563
เวลา 21:10 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
86 นางสาวกนกภรณ์ มาตดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสค์ ศิษย์เก่า 29 มกราคม 2563
เวลา 01:51 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
87 นางสาวเกษร สายธนู คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 29 มกราคม 2563
เวลา 11:41 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
88 นางประภาพร พลงาม โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ศิษย์เก่า 29 มกราคม 2563
เวลา 13:32 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
89 ดร.บุญรอด ดอนประเพ็ง วพบ.นครพนม บุคคลทั่วไป 29 มกราคม 2563
เวลา 14:18 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
90 นางสุกัญญา คุณมี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ศิษย์เก่า 29 มกราคม 2563
เวลา 19:29 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
91 นางสาวอรทัย ปริโยทัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 29 มกราคม 2563
เวลา 23:20 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
92 นางสาวพิชญานิกา เชื้อกาญจน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 29 มกราคม 2563
เวลา 23:28 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
93 นายทัตภณ พละไชย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 29 มกราคม 2563
เวลา 23:59 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
94 นางสาวพลอยไพลิน สุพรรณนนท์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 30 มกราคม 2563
เวลา 12:14 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
95 พว.จารุณี บุญมั่น รพสต. ก่อ บุคคลทั่วไป 31 มกราคม 2563
เวลา 17:01 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
96 นางสาวสุภัสรา ไชยเดช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 17:40 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
97 นางสาวจินตนา ไชยนิล รพ.สต.บ้านกันตรวจ ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 17:41 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
98 นางสาวณัฐมล อาไนย์ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 17:41 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
99 นางสาวปวริศา โพธิ์งาม โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 18:00 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
100 นางสาวณัฐนรี น้อยนาง รพ.สต.บ้านนาหลวง ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 18:00 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
101 นางสาวสุรวิภา นักลำทอง รพร.เดชอุดม ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 18:19 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
102 นางสาวรุ่งทิวา บุญปก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 18:27 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
103 นางสาววิจิตรา บุญยงค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 18:31 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
104 นางสาวจินตหรา โทตะกูล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 18:39 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
105 นางสาวกฤษณา นารักษ์ รพ.ตระการพืชผล ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 18:39 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
106 นางสาวลลิตา คงทนศิวะกุล ยังไม่ทำงาน ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 19:15 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
107 นางสาวฉัตรฐริกา ทาระหอม รพ.วารินชำราบ ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 19:32 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
108 นางสาวณิชกานต์ ฝูงดี บริษัทเอคโค่(ประเทศไทย)จำกัด ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 19:35 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
109 นางสาวกรวิภา ภาคภูมิ รพ.ขอนแก่น ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 19:36 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
110 นางสาวภัทรสุดา สายเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 19:49 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
111 นางสาวเนตรชนก พ่อคนตรง รพร.เดชอุดม ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 20:18 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
112 นางสาวนัฐนิกา ถาโถม โรงพยาบาลจุฬารัตน์9 ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 20:38 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
113 นางสาววิภาวดี มังตะการ รพ.ทุ่งศรีอุดม ศิษย์เก่า 31 มกราคม 2563
เวลา 21:33 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
114 นางสาวรุจิระ มังตะการ รพ.ทุ่งศรีอุดม บุคคลทั่วไป 31 มกราคม 2563
เวลา 21:39 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
115 นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 31 มกราคม 2563
เวลา 22:00 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
116 นางสาวศศิมา แก้ววิรัตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่า 1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 02:25 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
117 นางจารุณี บุญมั่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ บุคคลทั่วไป 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:36 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
118 นางสาวรจเรช อั่งอำนวยพงศ์ รพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ศิษย์เก่า 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:42 น.
รอยืนยันการชำระเงิน
119 นางสาวธนัชพร ไชยสัตย์ โรงพยาบาลตระการพืชผล ศิษย์เก่า 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 21:27 น.
รอยืนยันการชำระเงิน
120 นางสาวธิติยาภรณ์ นามศรี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศิษย์เก่า 3 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:34 น.
รอยืนยันการชำระเงิน
121 นางวชิราภรณ์ ทองเพ็ญ - บุคคลทั่วไป 4 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10:31 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
122 นางสาวอภิชญา ภูแสน รพ.ดอนมดแดง ศิษย์เก่า 4 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 20:35 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
123 นางสาวกฤติยาภรณ์ เคนเครือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่า 4 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 22:12 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
124 นางสาวกิตติยาพร จันทร์ชม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:49 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
125 นายอรรถพล แสงจันทร์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:46 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
126 นางดวงฤทัย วงเวียน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:50 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
127 นางสาวดารุณี บุญปก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:52 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
128 นางขนิษฐา เหล็กงาม รพ.อุบลรักษ์ ธนบุรี นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:57 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
129 นายอภิชิต แสงปราชญ์ พยาบาล อบรมพยาบาลเฉพาะทางผู้ป่วยผ่าตัด นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:18 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
130 นางสาวนภัทรพันธ์ กงแก้ว โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:34 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
131 นางสาวจีรนันต์ ศรีสมรส พยาบาลอบรมการพยาบาลเฉพาะทางการผ่าตัด นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 09:46 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
132 นางกัญญาพร พรมดอน รพ. สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 11:13 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
133 นางลัดดาวัลย์ พรมเพ็ญ รพ.พิบูลมังสาหาร นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 12:56 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
134 นางวิรงรัตน์ อาจหาญ ร.พ.สรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 12:48 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
135 นางสาวน้ำผึ้ง แก้วรุ่งเรือง โรงพยาบาลมหาชัย 2 นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 17:36 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
136 นายฤทธิ์ วงศ์ละคร รพ.อำนาจเจริญ นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 20:47 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
137 นางกรรณิการ์ ดวงแก้ว รพ.ศรีสะเกษ นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 20:49 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
138 นางสาวจันทจร ที่ภักดี โรงพยาบาลหนองบัวลำภู (ผู้เข้าอบรมเฉพาะทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 3) นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 21:04 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
139 นางสาวพรทิพย์ ชาทอง โรงพยาบาลปากช่องนานา นักศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 21:05 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
140 นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 7 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 23:03 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
141 นางนฤมล ภูคำศักดิ์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ นักศึกษา 8 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 08:25 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
142 นางสาวโสภา ถวิล โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นักศึกษา 8 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 12:51 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเสนอวิจัย/นวัตกรรม

ลำดับ ชื่อ-สกุล รูปแบบการนำเสนอ สถาบัน/หน่วยงานที่สังกัด ประเภทผู้ลงทะเบียน วันที่ลงทะเบียน สถานะ หมายเหตุ
1 Mrs.duangsuda suwansri นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 18:01 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
2 นางสาวนฤมล สาระคำ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศิษย์เก่า 21 พฤศจิกายน 2562
เวลา 18:40 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
3 นายธีระชล สาตสิน นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บุคคลทั่วไป 25 ธันวาคม 2562
เวลา 21:49 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
4 นางสาวปิยะมาศ งอนไถ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 2 มกราคม 2563
เวลา 21:53 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
5 นางสาวจำปาเทศ แก้วกัญญา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 5 มกราคม 2563
เวลา 13:18 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
6 นางสาวอทิตติยา วิเศษทรัพย์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 5 มกราคม 2563
เวลา 14:00 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
7 นางสาวอมรา ศรีเนตร นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 5 มกราคม 2563
เวลา 18:02 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
8 นางพชรพร แวงวรรณ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 13 มกราคม 2563
เวลา 16:35 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
9 นางสาวอัญมณี ศิริจันดา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 13 มกราคม 2563
เวลา 20:29 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
10 นางสาววันวิสาข์ เชื้อดวงผูย นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลนาแก อ.นาแก จ.นครพนม บุคคลทั่วไป 15 มกราคม 2563
เวลา 10:36 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
11 นางสาวกนิษฐา ธรรมปัทม์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 15 มกราคม 2563
เวลา 11:34 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
12 นางสาววาสนา แก้วอุทัย นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 21 มกราคม 2563
เวลา 13:39 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
13 นางธนิตย์ รุ่งเรื่อง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 21 มกราคม 2563
เวลา 13:47 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
14 นางอัญชลี นำพา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 21 มกราคม 2563
เวลา 15:21 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
15 นางวรารัตน์ ดอนสิงห์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 21 มกราคม 2563
เวลา 15:24 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
16 นางดวงจันทร์ พงษ์ผา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 23 มกราคม 2563
เวลา 15:59 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
17 นางสาวปรานี บุญถูก นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 24 มกราคม 2563
เวลา 14:06 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
18 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วสด นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 27 มกราคม 2563
เวลา 20:27 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
19 นางอุบล เทนโสภา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 30 มกราคม 2563
เวลา 13:53 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
20 นางลีต้า อาษาวิเศษ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 30 มกราคม 2563
เวลา 18:10 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
21 นางสาวภูมรินทร์ จวนสาง นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 30 มกราคม 2563
เวลา 18:53 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
22 นางศิรินภา กางกั้น นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 30 มกราคม 2563
เวลา 18:38 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
23 นางสาวธนพร อินเขียว นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 30 มกราคม 2563
เวลา 21:31 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
24 นางสาวกรรณิการ์ พละสินธุ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 30 มกราคม 2563
เวลา 21:34 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
25 นางศิรินภา กางกั้น นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี บุคคลทั่วไป 30 มกราคม 2563
เวลา 21:46 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
26 นางสาวลัดดาวัลย โตมร นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ บุคคลทั่วไป 31 มกราคม 2563
เวลา 14:49 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
27 นางสาวกัลย์สุดา ทองทิพย์​ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) มหาวิทยาลัย​อุบล​ราชธานี​ นักศึกษา 31 มกราคม 2563
เวลา 17:04 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
28 นายศิริมงคล จารุแพทย์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 31 มกราคม 2563
เวลา 20:29 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
29 นางสาวเขมพิชชา วงษ์โท นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 31 มกราคม 2563
เวลา 20:39 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
30 นางสาวดวงมณี กุลชา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 1 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 10:51 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
31 นางสาวฐิติยาพร วุฒิภา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 2 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 13:38 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
32 นางสาวสุวรรณี เบาะแฉะ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 15:28 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
33 นางสาวลภัสรดา คูณภาค นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 15:45 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
34 นางสาววนัชพร ยานแก้ว นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 16:06 น.
ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
35 นายอธิบดี เชื้อพันธ์ นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) วิทยทลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ นักศึกษา 5 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 16:07 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
36 นางสาวสมฤทัย วันดี นำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษา 10 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 17:28 น.
รอยืนยันการชำระเงิน กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 1 วัน หลังจากสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
กรุณาส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส ๑ ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง บทบาทพยาบาล: ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Nurse roles: The challenge in digital technology era) วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ลำดับ รายการ เอกสาร
1 หนังสือประชาสัมพันธ์ และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาศ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง บทบาทพยาบาล: ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Nurse roles: The challenge in digital technology era)
2 บันทึกข้อความโครงการประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง บทบาทพยาบาล : ความท้าทายในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล (Nurse roles: The challenge in digital technology era)
3 คำแนะนำในการส่งบทคัดย่อ การนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม
4 คำแนะนำในการเตรียมโปสเตอร์
5 ใบปะหน้าในการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม (แบบฟอร์มที่ 1)
6 แบบฟอร์มรูปแบบโปสเตอร์ (template) การนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม (แบบฟอร์มที่ 2)

ช่องทางการชำระเงิน

- การชำระเงินค่าลงทะเบียน -
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และผู้ลงทะเบียนนำเสนองานวิจัย/นวัตกรรม สามารถชำระค่าลงทะเบียน และแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนในระบบได้
บุคคลทั่วไป จำนวน 2,000 บาท
ศิษย์เก่า จำนวน 1,500 บาท
นักศึกษา จำนวน 500 บาท

ให้ผู้เข้าร่วมงานโอนเงินเข้าบัญชี ตามประเภทให้ถูกต้อง รายละเอียด ดังนี้1. สามารถส่งหลักฐานการโอนเข้ามาในระบบที่ www.nurse.ubu.ac.th/nuregister เข้าสู่ระบบ --> เมนู แจ้งหลักฐานชำระค่าลงทะเบียน
2. เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และแจ้งสถานะการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง โดยสามารถตรวจสอบลำดับของตนเองได้ที่เมนู รายชื่อผู้แจ้งชำระการค่าลงทะเบียน
3. ท่านสามารถรับใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีออกให้ที่โต๊ะลงทะเบียน วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. โดยใบเสร็จเรียงลำดับตัวอักษร ก-ฮ ของชื่อผู้ลงทะเบียน

ติดต่อสอบถาม


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353226-7 โทรสาร 045-353227
(โรงแรม 3 ดาว)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี 34190
เบอร์โทรศัพท์ 086 469 8481