การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์

การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. 2566
หัวข้อ: ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัลไทยแลนด์: ความท้าทายในการดูแล
(Mental health crisis in Thailand's digital age: challenges in caring)
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุบลราชธานี

ค่าลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ

บุคคลทั่วไปจำนวน 2,500 บาท

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลฯจำนวน 2,000 บาท

ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์จำนวน 1,500 บาท

นักศึกษาจำนวน 500 บาท

กำหนดการประชุม

วันที่/เวลา หัวข้อ/กิจกรรม วิทยากร
วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566
08.30-9.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. พิธีเปิด กล่าวเปิด:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กล่าวรายงาน:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.15-10.15 น. บรรยาย เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ นายแพทย์จุมภฎ พรมสีดา
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30-12.00 น. บรรยาย เรื่อง ภาวะวิกฤตสุขภาพจิตกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิต นายแพทย์ประภาส อุครานันท์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. บรรยาย เรื่อง ความท้าทายของพยาบาลในการจัดการภาวะวิกฤตสุขภาพจิตในยุคดิจิทัล รองศาสตราจารย์ ดร.รังสิมันต์ สุนทรไชยยา
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
14.45-16.30 น. เสวนา เรื่อง ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต: การดำเนินงานอย่างไร้รอยต่อ ผู้ดำเนินการอภิปราย:
นางณัฐิยา ชมภูบุตร
รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวชชุมชน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ร่วมอภิปราย:
1) ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
2) นางลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและ จิตเวชชุมชน
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
3) นางสุภาพร จันทร์สาม
หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร
4) นางมะลิวรรณ บุตรอุดม
พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกราม
อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
9.00-10.00 น. บรรยาย เรื่อง วิกฤตสุขภาพจิต: มุมมองเพศภาวะ รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10.00-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30-12.00 น. บรรยาย เรื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิต รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.00 น. แบ่งกลุ่มอภิปรายการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ CQI ทางการพยาบาล
ประเภท Oral presentation
(สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)
จำนวน 10 เรื่อง (แบ่งเป็น 2 ห้อง)
กรรมการวิพากษ์ ห้องนำเสนอ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ
ดร.เกษราภรณ์ เคนบุปผา
ผศ.เกษร สายธนู
กรรมการวิพากษ์ ห้องนำเสนอ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
ดร.สุพัตรา สุขาวห
ผศ.ทศา ชัยวรรณวรรต
13.00-14.00 น. แบ่งกลุ่มอภิปรายการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ CQI ทางการพยาบาล
ประเภท Poster presentation
(สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)
จำนวน 20 เรื่อง (แบ่งเป็น 2 ห้อง)
กรรมการวิพากษ์ กลุ่มที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน ธานี
ดร.กชพงศ์ สารการ
ดร.กุณฑ์ชลี เพียรทอง
กรรมการวิพากษ์ กลุ่มที่ 2
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
ดร.พิมพ์ชนก หาคำ
ดร.โสภิต ทับทิมหิน
13.00-14.00 น. อภิปรายการนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล
ประเภท Poster presentation
(สำหรับนักศึกษาพยาบาล)
จำนวน 10 เรื่อง
กรรมการวิพากษ์
อาจารย์จิรังกูร ณัฐรังสี
อาจารย์บุปผา ใจมั่น
อาจารย์กานต์ตริน ศรีสุวรรณ
15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.15-16.00 น. มอบรางวัลการนำเสนอผลงาน และพิธีปิด

ดาวน์โหลด

ลำดับ รายการ เอกสาร
1 หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี 2566
2 รายละเอียดโครงการการจัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2566 ฉบับย่อ
3 ใบแจ้งความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)
- คำแนะนำการนำเสนอผลงานวิชาการ 2566 (สำหรับพยาบาลวิชาชีพ)
4 ใบแจ้งความจำนงนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล (สำหรับนักศึกษาพยาบาล)
- คำแนะนำการนำเสนอผลงานวิชาการ 2566 (สำหรับนักศึกษาพยาบาล)

ช่องทางการชำระเงิน

- การชำระเงินค่าลงทะเบียน -
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามารถชำระค่าลงทะเบียน และแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนได้
บุคคลทั่วไป จำนวน 2,500 บาท
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลฯ จำนวน 2,000 บาท
ศิษย์เก่า คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 1,500 บาท
นักศึกษา จำนวน 500 บาท

ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมโอนเงินเข้าบัญชี รายละเอียด ดังนี้1. สามารถส่งหลักฐานการโอนเข้ามายังนางสาวกนกอร ธานี Email : kanokon.t@ubu.ac.th
2. เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐาน และแจ้งสถานะการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง
3. ท่านสามารถรับใบเสร็จการชำระค่าลงทะเบียนที่สถานที่จัดการประชุมวิชาการ ออกให้ที่โต๊ะลงทะเบียน วันที่ 1-2 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น. โดยใบเสร็จเรียงลำดับตัวอักษร ก-ฮ ของชื่อผู้ลงทะเบียน

ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่นำเสนอ

การนำเสนอผลงานวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาลประเภท Poster presentation (สำหรับนักศึกษาพยาบาล)

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา สังกัด
01 1. พิชญ์สินี มิตรสานนท์
2. แคทลียา โม่งปราณีต
3. ธิดารัตน์ บุญภิญโญ
4. พีรดา แซ่ลี้
5. เพ็ญพิชชา เฒ่าเง้า
6. ไพรินทร์ ศักดิ์จำปา
7. ฟ้าชล คงบำรุง
8. ภัทรา วงศ์เพชร
9. วิภาดา สุทธานุกูล
10. ศวัลย์ญา จันทะ
11. ศศิวิมล ศรีวรนันท์
12. ศิริรัตน์ รัตนขันแสง
13. สตรีรัตน์ เวชวงศา
14. อวัสดา อินทรา
การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมในโลก
เสมือนจริงเพื่อให้คำปรึกษานักศึกษา
ที่มีภาวะซึมเศร้า
อาจารย์ ดร. ผ่องพรรณ ภะโว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
02 1. ภัทรานิษฐ์ ไมตรีจิตต์
2. พิมรภัสก์ เจริญจิตต์
3. กนกพิชญ์ วิมลมารยาท
4. ฐิติวรดา อัคราช
5. ณัฎฐนิชา รักยิ้ม
6. ณัฐชนา มิงสะเมาะ
7. ณิชาภัทร สะกุระ
8. ธมนวรรณ จันต๊ะยอด
9. ธัญชนก วงษ์เปี่ยม
10. พิมพิศา ขานดำ
11. พิมพิศา อินทกรณ์
12. วิลาวัณย์ เผยเผ่าเย็น
13. ศรุตา พุฒตาล
14. ศุภิสรา สุวรรณผล
อโรม่า เสียงพาเพลิน คลายกังวล อาจารย์สาริณี โต๊ะทอง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
จังหวัดนนทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์
สถาบันพระบรมราชชนก
03 1. นางสาวกนกวรรณ จูมเกตุ
2. นางสาวกลิ่นวารี แปงให้
3. นางสาวรัชดาภรณ์ รักษ์อริยวงศ์
4. นางสาวสุภาวดี ปลาทอง
5. นางสาวศิริพร โสพัฒน์
ความสัมพันธ์ของความเครียด และ
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
ผศ. ทศา ชัยวรรณวรรต คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
04 1. นางสาววิชชุดา ชัยเสนา
2. นางสาวนริศรา สิงห์ภักดี
3. นางสาวประดับเดือน ชวดพงษ์
4. นางสาวศิริลักษณ์ งามสะพรั่ง
5. นางสาวขวัญแก้ว วรรณพัฒน์
การปรับตัวและภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
Generation Z มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
05 1. นางสาวศศิธร ทราธร
2. นางสาววรรณวลี บุญมานันท์
3. นางสาววิมลรัตน์ สารผล
4. นางสาวนันณภัส ถนอมศิลป์
ความเครียดและภาวะสุขภาพจิต
ของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
ตำบลโพธิ์ใหญ่อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์กานต์ตริน ศรีสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
06 1. นางสาวชลิดาพร พิมดา
2. นางสาวกมลลักษณ์ ขอดเมชัย
3. นายยุทธศักดิ์ พลปัถพี
4. นายพิเชษฐ วงษ์โท
5. นางสาวภัทธิรา แก้วคูนอก
ความสัมพันธ์ระหว่างความว้าเหว่
ความหมกมุ่นครุ่นคิดและภาวะซึมเศร้า
ของผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน
ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลแห่งหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
อาจารย์สุมิศา กุมลา คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
07 1. นางสาวณัฐฐา วงศ์ทวี
2. นางสาวสุธารินี ศรีใหญ่
3. นางสาวสุภาพร สายเพ็ชร
4. นางสาวสุภลักษ์ โสรส
5. นางสาววิลาศิณีย์ วงศ์ศรีทา
การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน เรื่อง กัญชาและปัญหาทางจิตเวช
ที่เกิดจากการใช้กัญชา
ผศ. เกษร สายธนู คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ติดต่อสอบถาม


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353226

355 แจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ 086 736 6593