สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 
ชื่อ-สกุล : ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
ตำแหน่ง : ประธานสาขา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.ดร.สงวน ธานี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6018

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : ผศ.เกษร สายธนู
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6004

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางสาวกานต์ตริน ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
 
ชื่อ-สกุล : นายก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6012

ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมิศา กุมลา
ตำแหน่ง : อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6023

ข้อมูลอาจารย์
 
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227