สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 
นางสาวเกษร สายธนู
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
ผศ.ดร.สงวน ธานี
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวอาภรณ์ ศรีชัย
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University