สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 
นางสาวเกษร สายธนู
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
ผศ.ดร.สงวน ธานี
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวกานต์ตริน ศรีสุวรรณ
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นายก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง
อาจารย์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227