โครงสร้างผู้บริหาร

 
ผศ.ดร.สงวน  ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวเกษร  สายธนู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6004

ผลงานทางวิชาการ
 
ผศ.ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6006

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  6003

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวธมกร เธียรภูริเดช
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227