โครงสร้างผู้บริหาร

 
ผศ.ดร.สงวน  ธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวเกษร  สายธนู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6004

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 6006

ผลงานทางวิชาการ
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  6003

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวสุดารักษ์  ประสาร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
นางณิชา ว่องไว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ
 
นางสาวไพลิน พิณทอง
หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายใน

ผลงานทางวิชาการ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University