logo
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353226-7 โทรสาร 045-353227

บริการออนไลน์

ให้บริการเกี่ยวกับงานด้าน IT support สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบติดตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ระบบติดตามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับติดตามสถานะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อ วันเวลาที่แจ้ง หน่วยงาน รายละเอียด สถานะ หมายเหตุ
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13:05 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เข้าระบบ reg กับ net ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ภูษณิศา มีนาเขตร 14 มีนาคม 2566 เวลา 16:00 น. ห้องเรียน NU201 ตรวจระบบความพร้อมของอุปกรณ์ในห้องเรียนเพื่อบันทึกวีดีโอการสอน (ขอตำแหน่งทางวิชาการ) ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 12.30 น. เสร็จสิ้น
นางสาวดุจฤทัย เพียรดี 13 มีนาคม 2566 เวลา 13:53 น. งานพัสดุ โปรแกรม adobe แจ้งเตือนตลอดเวลา เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:16 น. งานนโยบายและแผน ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Window ให้ใหม่ เนื่องจากเว่อร์ชั้นเดิมล้าสมัย ไม่สามารถทำงานร่วมกับระบบต่างๆได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:11 น. งานบริการการศึกษา คอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานชั้น 3 ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ เสร็จสิ้น
จุฬาลักาณ์ เขาแก้ว 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:06 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่องปริ้น เสร็จสิ้น
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:04 น. งานบริการการศึกษา คอมพิวเตอร์ ของผู้ปฏิบัติงาน ชั้น 3 ไม่สามารถปริ้นงานได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน ศรีปัด 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:12 น. งานบริการวิชาการ จัดทำแผ่นบันทึกข้อมูล CD เพื่อขอหน่วย CNEU นำส่งสภาการพยาบาล เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30 น. งานนโยบายและแผน ไม่สามารถปริ๊น สแกนเอกสาร ผ่านเครื่องปริ๊นได้ เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 31 มกราคม 2566 เวลา 15:56 น. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประกวดแต่งทำนองสรภัญญะ ในกิจกรรมวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2566 เสร็จสิ้น
จุฬาลักษณ์ แซ่ตัน 30 มกราคม 2566 เวลา 10:20 น. ห้องเรียน NU203 ติดตั้งโปรแกรม SPSS เสร็จสิ้น
กาญจนา บึงไสย 30 มกราคม 2566 เวลา 10:11 น. ห้องเรียน NU203 ติดตั้งโปรแกรม SPSS เสร็จสิ้น
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 27 มกราคม 2566 เวลา 14:17 น. ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ไม่ปรากฎข้อมูลจำนวนผู้ใช้บริการ เข้า-ออก เครื่องรับสัญญาณส่งเสียงดังติ๊ดๆ ทุก 5-10 นาที (รบกวนผู้ใช้บริการ) เบื้องต้นแจ้งอาการดังกล่าวแก่ นว.คอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์เพื่อดูอาการเบื้องต้น จากนั้น แจ้งบริษัทเป็นหนึ่ง ผู้จำหน่ายเพื่อขอคำแนะนำ ต เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 26 มกราคม 2566 เวลา 09:37 น. งานบริการวิชาการ ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์พี่เลี้ยง รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 23 มกราคม 2566 เวลา 09:35 น. งานส่งเสริมการวิจัย ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและงานสร้างสรรรค์ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน ศรีปัด 25 มกราคม 2566 เวลา 09:35 น. งานบริการวิชาการ ชิ้นส่วนเครื่องปริ้นเตอร์อยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน ศรีปัด 20 มกราคม 2566 เวลา 11:00 น. งานบริการวิชาการ microsoft word ไม่สามารภใช้งานได้ตามปกติ เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 16 ธันวาคม 2565 เวลา 16:35 น. งานประกันคุณภาพฯ ปรับรูปภาพให้ชัดขึ้น โดยทำในโปรแกรม photo shop เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:15 น. งานนโยบายและแผน เครื่องปริ๊นสั่ง scan ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:08 น. ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ดับขณะใช้งาน (เครื่องสืบค้นข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง) เสร็จสิ้น
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:21 น. ห้องสมุด เครื่องคอมพิวเตอร์ห้องสมุดเปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:20 น. งานพัฒนานักศึกษา ทำแบนเนอร์นักศึกษาได้รับรางวัลต้นกล้าแห่งความดี ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์คณะ เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:00 น. งานนโยบายและแผน เนื่องจากข้อมูลในกิจกรรม 1.2 การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหายไป จึงให้งานคอมฯดึงข้อมูลที่ Backup ไว้ในระบบการจัดการข้อมูลโครงการกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ กลับคืนมา เสร็จสิ้น ดำเนินการดึงข้อมูลเสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:50 น. งานพัสดุ เครื่องอืดมาก เข้าอินเตอร์เนตไม่ได้ เข้าระบบ UBUFMIS ไม่ได้ เปิดไฟล์ Excel 2 หน้าจอพร้อมกันไม่ได้ เสร็จสิ้น เพิ่ม RAM ให้ จำนวน 4 GB และลงโปรแกรม Office 2010
ณัฐธิดา ปัญญาธนคุณ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 10:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมไม่สามารถเปิดได้ค่ะ เสร็จสิ้น เปลี่ยน HDD ลูกใหม่ให้ เนื่องจากลูกเดิมเสียหาย
จริยา ส่งศรี 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13:30 น. งานพัสดุ ดึงข้อมูลจ้างเหมบุคคลปฏิบัติงานในระบบลงเวลา เสร็จสิ้น ติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อย
นางประกายพลอย สมบูรณ์ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10:10 น. ห้องสมุด เข้าประชุม Zoom ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวนาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14:31 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ล้างเครื่องและลงโปรแกรมSPSS เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 28 กันยายน 2565 เวลา 15:18 น. งานนโยบายและแผน ปรับแถบด้านบนและรายละเอียดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยและคณะพยาบาลศาสตร์ ภายในระบบจัดการข้อมูลโครงการกิจกรรม เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 26 กันยายน 2565 เวลา 09:33 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ดูเครื่องปนิ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 23 กันยายน 2565 เวลา 10:52 น. งานบริการวิชาการ ออกแบบการ์ดงานเกษียนอายุราชการ อาจารย์เอื้อมพร ชมภูมี (หลักสูตร OR) เสร็จสิ้น
ฉันทวรรณ วิชัยพล 21 กันยายน 2565 เวลา 09:12 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรม spss คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
ฉันทวรรณ วิชัยพล 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13:31 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรม microsolf office และการเชื่อมต่อเครืองปริ้น เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14:32 น. งานพัสดุ แอร์ในห้องประชุมสุรีย์มีกลิ่นเหม็นเน่า เสีย อยู่นอกเงื่อนไขการให้บริการ
ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:00 น. งานพัฒนานักศึกษา internet และ โทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13:47 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าโปรแกรมดาวโหลดวีดีโอ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 10:43 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมไม่สามารถปริ้นได้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 09:58 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เครื่องปริ้นแจ้งofflineตลอด เสร็จสิ้น
วิชุดา บุญทศ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. งานบัญชี และการเงิน ใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้ คีบอร์ด เม้าส์ใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวภัคฆวรรณ แก้วบัวไข 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00 น. งานพัสดุ ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ UBUFMIS ได้ เสร็จสิ้น
นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:54 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งพร้อมเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ ให้กับบุคลากร จำนวน 2 เครื่อง ดังนี้ 1. ผศ.ทศา ชัยวรรณวรรต 2. อ.สุมิศา กุมลา เพื่อดำเนินการผลิตเอกสารสอบ โดยขอให้จัดเตรียมให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. เสร็จสิ้น
นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:54 น. งานพัสดุ ระบบคอมพิวเตอร์ แจ้งไม่พบเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 แชร์เครื่องพิมพ์กับโน๊ตบุค เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 น. งานนโยบายและแผน เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์กระดาษ ขนาด F4 ได้ เสร็จสิ้น
นางสาววิชุดา บุญทศ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. งานบัญชี และการเงิน เครื่องพิมพ์ พิมพ์เอกสารในระบบ UBUFMIS ไม่เต็มกระดาษ เสร็จสิ้น
สาวิตรี สิงหาด 27 เมษายน 2565 เวลา 15:22 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 27 เมษายน 2565 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 แก้ไขครั้งที่ประชุม ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะในระบบ E-meeting ไม่ได้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์แฝงพงษ์ 26 เมษายน 2565 เวลา 15:42 น. งานบริการการศึกษา บันทึกเกรดในระบบreg เสร็จสิ้น
นางสาวภัคก์ฆวรรณ แก้วบัวไข 22 เมษายน 2565 เวลา 15:50 น. งานพัสดุ ติดตั้งระะบบลงเวลาของคณะพยาบาล เสร็จสิ้น
สาวิตรี สิงหาด 22 เมษายน 2565 เวลา 13:58 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ปริ้นงานไม่ได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 22 เมษายน 2565 เวลา 13:36 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เนื่องจาก ห้องปฏิบัติการฯ ชั้น 1 ยังไม่มีโทรศัพท์สำนักงาน เบอร์ภายใน เพื่อให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร จึงขอติดตั้งโทรศัพท์ 1 เครื่อง เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 21 เมษายน 2565 เวลา 15:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 - เสร็จสิ้น
นายไวพจน์ อุ่นใจ 21 เมษายน 2565 เวลา 15:30 น. งานบริการการศึกษา แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ไม่ได้ เสร็จสิ้น HP Lerjet 1132 Driver ไม่รองรับ เวอร์ชั่น Windows
นางสาวจริยา ส่งศรี 21 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. งานพัสดุ ย้าย และติดตั้งเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 21 เมษายน 2565 เวลา 10:20 น. งานพัสดุ ติดตั้งโทรศัพท์เพิืม 1 เครื่อง ให้กับ นักวิชาการพัสดุใหม่ เสร็จสิ้น
นางเบญจมาภรณ์ วิชัยพล 19 เมษายน 2565 เวลา 08:48 น. ห้องพักอาจารย์ 2 Notebook เสียบหูฟังเสียงไม่ออก เสร็จสิ้น รีสตาท์ Drive เสียงใหม่
นางสาววรภรณ์ บุญจีม 19 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์เอกสารผ่าน Notebook ไม่ออก เสร็จสิ้น ติดตั้ง Driver เครื่องพิมพ์ผ่าน เครือข่ายภายใน ลงบน Notebook
นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น 19 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 พิมพ์เอกสารออกเครื่องพิมพ์ไม่ได้ เสร็จสิ้น แนะนำอาจารย์ให้ตั้งชื่อเอกสารที่ต้องการพิมพ์ โดยให้ตั้งชื่อแบบไม่มีช่องว่าง
นางสาวณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องพิมพ์ แสดงสถานะ Offline เสร็จสิ้น อัพเดทระบบปฏิบัติการ และอัพเดทไดรฟ์เวอร์
นางสาวนฤมล ทองงาม 8 เมษายน 2565 เวลา 09:30 น. งานนโยบายและแผน โทรศัพท์สายในเบอร์ 3228 มีปัญหาใช้งานไม่ได้ ลองถอดสายแลนแล้วเสียบใหม่ ก็ยังใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
ภูษณิศา มีนาเขตร 31 มีนาคม 2565 เวลา 13:33 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรมสำเร็จ เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 30 มีนาคม 2565 เวลา 10:30 น. งานพัสดุ เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตในคอมพิวเตอร์และย้ายเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
สาวิตรี สิงหาด 29 มีนาคม 2565 เวลา 11:40 น. ห้องพักอาจารย์ 2 สแกนข้อมูล เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 25 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 word พิมพ์เอกสารไม่ตรงกับคำสั่งพิมพ์ เสร็จสิ้น ดำเนินการ restart โปรแกรม Microsoft office ใหม่
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ เสร็จสิ้น เครื่องปริ้นไม่เชื่อมต่อกับเครือข่าย แก้โดยการรีเซ็ตการตั้งค่า เครือข่ายในเครื่องปริ้น
อาจารย์นาฏอนงค์ แฝงพงษ์ 18 มีนาคม 2565 เวลา 15:54 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เข้าใช้เน็ทไม่ได้ เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:31 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ปริ๊นงานไม่ได้ เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 18 มกราคม 2565 เวลา 11:11 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ไม่สามรถใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตได้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 4 มกราคม 2565 เวลา 13:35 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สัญญาณเน็ทคอมตั้งโต๊ะใช้ไม่ได้ จึงไม่สามารถปริ้นได้ เสร็จสิ้น
ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 16:06 น. ห้องสมุด เข้าใช้งานโปรแกรมไมไ่ด้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10:49 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หมึกแริ้นเป็นเส้นๆ เสร็จสิ้น
อาจารย์นิชนันท์ สุวรรณกูฏ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08:55 น. ห้องพักอาจารย์ 1 คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10:39 น. ห้องพักอาจารย์ 3 รบกวนน้องบอย write CD ข้อมูลได้ส่งให้ทาง e mail ส่วนแผ่น CD วางบนโต๊ะนะคะ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:19 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์ช้า เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08:15 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย บัตรอาจารย์เพื่อใช้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาล ขอรูปแบบแนวตั้ง เสร็จสิ้น
นางสาวนาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:40 น. ห้องพักอาจารย์ 1 คอมตั้งโต๊ะอินเตอร์เน็ทมีปัญหาเข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:30 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ไม่สามารถปริ้นงานได้ เสร็จสิ้น แชร์เครื่องปริ้นร่วมกับงานวิชาการ
น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:58 น. ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เลขทะเบียน พบ.5725120000024 ที่ น.ส.ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี ใช้ปฏิบัติงานที่ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 3 ประมวลผลช้า ไม่สามารถเปิดใช้โปรแกรมพ้อมกันได้ ทำให้มีอุปสรรคในการปฏิบัติงานค่ะ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:34 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ลงข้อมูลใน CD เสร็จสิ้น
เบญจมาภรณ์ วิชัยพล 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:15 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย microsolf office หมดอายุ เสร็จสิ้น
ณิชา ว่องไว 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 2 พิมพ์เอกสารไม่ได้ เสร็จสิ้น
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:41 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ลงไดรฟ์เวอร์ใหม่ เสร็จสิ้น ลงไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์ HP Leserjet 1132
อรทัย บุญชูวงศ์ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 12:48 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นงานได้ เสร็จสิ้น
พัช​ราภรณ์​ อนุพันธ์​ 30 กันยายน 2564 เวลา 13:39 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ช่วย​ตรวจ​สอบไดร์​เวอร​์ปริ้นท์​เตอร์​ เพราะ​ไม่สามารถ​สั่งปริ้นท์​งานได้ เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 30 กันยายน 2564 เวลา 08:54 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปริ้นเตอร์ไม่สามารถปริ้นงานได้ เสร็จสิ้น
อ.สุรชัย มณีเนตร 27 กันยายน 2564 เวลา 14:05 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ใส่ Password ถูกต้อง แต่ระบบแจ้ง Login failed เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 27 กันยายน 2564 เวลา 13:45 น. งานพัสดุ หัวหมึกไม่ยอมอ่านตลับหมึก เสร็จสิ้น ซ่อมเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 1 มกราคม 2560 เวลา 10:14 น. ห้องสมุด เครื่องปิ้นเปิดโปรแกรมสแกนไม่ได้ เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 6 กันยายน 2564 เวลา 15:34 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่งข้อมูลทางเมลแล้วค่ะ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 6 กันยายน 2564 เวลา 13:56 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงข้อมูลในแผ่น CD เสร็จสิ้น
สุรชัย มณีเนตร 1 กันยายน 2564 เวลา 08:41 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การตรวจสอบข้อสอบ เสร็จสิ้น
นฤมล ทองงาม 27 สิงหาคม 2564 เวลา 11:32 น. งานประกันคุณภาพฯ กล้องคอมพิวเตอร์ PC ใช้งานไม่ได้ เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ เสร็จสิ้น
ผศ.ดร. สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10:30 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการรวมไฟล์งานต่างๆ เป็น PDF เสร็จสิ้น
กนกอร. ธานี 26 สิงหาคม 2564 เวลา 08:55 น. งานส่งเสริมการวิจัย ลงwindows ใหม่ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09:17 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมมีปัญหา เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10:51 น. ห้องสมุด 1. ลงโปรแกรม SPSS เครื่องใหม่ 2. ลงโปรแกรม Microsoft office ทั้งหมด เครื่องใหม่ เนื่องจากโปรแกรมหมดอายุการใช้งาน เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 10:17 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงข้อสอบในระบบlms เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13:15 น. ห้องสมุด -หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ -เครื่อง PC เคาน์เตอร์ มีเสียงเตือนดัง เสร็จสิ้น
เบญจมาภรณ์ วิชัยพล 20 สิงหาคม 2564 เวลา 11:20 น. ห้องพักอาจารย์ 2 Microsolf ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09:19 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ใช้โปรแกรม microsoft word ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ผศ.ดร. สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 12:21 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร หน้าจอเลื่อนเมนูขึ้นลงไม่ได้ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:23 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลง spss เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:41 น. งานบริการการศึกษา โปรแกรม Microsoft แจ้งเตือน Update แต่เมื่อกด Update โปรแกรม ไม่สามารถ Update ได้ค่ะ เสร็จสิ้น
สุฬด 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:49 น. ห้องพักอาจารย์ 1 คอมช้า เสร็จสิ้น
เบญจมาภรณ์ วิชัยพล 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:47 น. ห้องประชุมช่อพะยอม อุปกรณ์นำเสนอไม่เชื่อมต่อ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฏอนงค์ แฝงพงษ์ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 บันทึกวิดีโอสาธิตการเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:40 น. ห้องสมุด ติดตั้ง driver เครื่องปริ้นลงเครื่องคอมพิวเตอร์สีดำ เนื่องจากเครื่องสีขาวเปิดใช้งานไมไ่ด้ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:28 น. ห้องสมุด แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เครื่อง 2in1 สีขาว เปิดไม่ติดบ่อยมาก เสร็จสิ้น
นฤมล ทองงาม 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15:38 น. งานนโยบายและแผน งานแผนต้องลงข้อมูลในระบบแผนงบประมาณ ซึ่งไม่เข้ากันกับระบบปฏิบัติการที่มีในเครื่อง เสร็จสิ้น
ณัฐนันท์​ คำ​พิริยะ​พงศ์ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 10:18 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
อาจารย์นาฎอนงค์ แฝพงษ์ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14:57 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เครื่องเปืดไม่ได้ เสร็จสิ้น
ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:55 น. ห้องพักอาจารย์ 2 internet lan เข้าใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมช้า และใช้งาน Internet ช้า เสร็จสิ้น
นางสาวประภัสสร จันดี 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13:40 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม PDF ไม่สามารถดับเบิ้ลคลิกเอกสารได้ เสร็จสิ้น
ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom เสร็จสิ้น คอมพิวเตอร์เครื่อง host อัพเดทระบบปฏิบัติการ
นางยมนา ชนะนิล 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11:12 น. ห้องพักอาจารย์ 2 นักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ ผ่าน google meet จำนวน 20 คน เสร็จสิ้น โปรแกรม meet ของมหาวิทยาลัยยังจำได้เพียง 100 คน เปลี่ยนไปใช้โปรแกรม Zoom แทน
ดร.สมปอง พะมุลิลา 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 - เสร็จสิ้น ดำเนินการเปิดรายวิชาให้อาจารย์ และนำเข้านักศึกษาจากระบบ REG
นางสาวประภัสสร จันดี 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09:14 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม Microsoft office save งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางเบญจมาภรณ์ วิชัยพล 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ซ่อมเรียบร้อยแล้ว เสร็จสิ้น
นางสาวธมกร เธียรภูริเดช 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:58 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ต้องการใช้โปรแกรม Zoom มหาวิทยาลัย เสร็จสิ้น แนะนำการเข้าสู่ระบบเริ่มต้นใช้ zoom ผ่าน google gmail
นางสุพัตรา เกียรติเจริญสิริ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ต้องการใช้โปรแกรม Zoom มหาวิทยาลัย เสร็จสิ้น แนะนำการเข้าสู่ระบบเริ่มต้นใช้ zoom ผ่าน google gmail
นางสุฬดี กิตติวรเวช 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถสแกน QR Code line และ Driver print offline เสร็จสิ้น
นางเบญจมาภรณ์ วิชัยพล 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:21 น. ห้องพักอาจารย์ 2 เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex Meeting ลงในอุปกรณ์ดังนี้ 1) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค และ 2) ไอแพด เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช​ บุญไพโรจน์ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:17 น. ห้องสมุด เม้ากะคีบอร์ด​ ค่อนข้างรันช้ากว่าจะขึ้นมาตามที่เรากด เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:20 น. ห้องพักอาจารย์ 2 เวลาสั่งพิมพ์เอกสารหลายหน้าจะออกมา 4 หน้าในแผ่นเดียว ต้องการพิมพ์เอกสารทีละหน้า เสร็จสิ้น
ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:31 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ขอเปิดรายวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (Community Health Nursing II) รหัสวิชา 1801 317 ใน UBU lms เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:01 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป เครื่องสแกน ไม่สามารถกดปุ่มสแกนเอกสารผ่านเครื่องได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ และ Internet ช้า เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 30 เมษายน 2564 เวลา 10:23 น. งานนโยบายและแผน เครื่อง scan ไม่เชื่อมต่อกับ PC เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 29 เมษายน 2564 เวลา 09:28 น. ห้องสมุด 1. ไฟล์ข้อมูล Google drive หาย ไม่พบข้อมูลในไฟล์ 2. ต้องการกู้คืนไฟล์ เสร็จสิ้น ไม่สามารถกู้ไฟล์กลับคืนมาได้ เนื่องจากไฟล์ไม่ได้ถูกสำรองไว้
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ 28 เมษายน 2564 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 1 พิมพ์เอกสารออกเครื่องพิมพ์ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวนฤมล ทองงาม 27 เมษายน 2564 เวลา 14:32 น. งานนโยบายและแผน แชร์เครื่องปริีนเตอร์สีจากงานพัสดุ ให้งานแผนฯใช้งานร่วมกัน เสร็จสิ้น
นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์ 26 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไม่สามารถใช้งานกล้องในการประชุมออนไลน์ได้ เสร็จสิ้น
ผศ.สาวิตรี สิงหาด 16 เมษายน 2564 เวลา 09:55 น. ห้องพักอาจารย์ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นสถานะไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 16 เมษายน 2564 เวลา 08:45 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถปริ้นเอกสารได้ เสร็จสิ้น
นางสาว สาวิตรี สิงหาด 17 มีนาคม 2564 เวลา 13:40 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ลงโปรแกรมSPSS เสร็จสิ้น
ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:26 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ขอรบกวนบันทึกข้อมูลวิจัยลงในแผ่นซีดี จำนวร 1 แผ่น เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 29 มกราคม 2564 เวลา 15:12 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอเปิดรายวิชาการบริหารการพยาบาล ในlms เทอม 3/63 เริ่มวันที่ 22 กพ. 2563 เสร็จสิ้น
กนกอร ธานี 26 มกราคม 2564 เวลา 14:47 น. งานส่งเสริมการวิจัย ขอลงโปรแกรมเขียนแผ่นซีดีเครื่องPC เสร็จสิ้น
นาฎอนงค์ แฝงพงษ์ 26 มกราคม 2564 เวลา 10:09 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เปิดใช้งานเมลล์ เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 26 มกราคม 2564 เวลา 09:17 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอโปรแกรม spss เสร็จสิ้น
นฤมล ทองงาม 15 มกราคม 2564 เวลา 10:42 น. งานประกันคุณภาพฯ ช่วยตัดต่อวิดีโอแปลแบบสำรวจภาษาอังกฤษของ U-multirank ให้กระชับขึ้น เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 14 มกราคม 2564 เวลา 10:40 น. งานพัสดุ ขอข้อมูล user ubuwifi อาจารย์ใหม่ เสร็จสิ้น
ยุพา ดรุณพันธ์ 13 มกราคม 2564 เวลา 11:55 น. งานบัญชี และการเงิน ตั้งค่าการปริ้นกับระบบ ubu เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 12 มกราคม 2564 เวลา 15:02 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ Print เอกสารแล้ว มีลายเส้น เสร็จสิ้น ดำเนินการเปลี่ยนตลับหมึก 30A เรียบร้อยแล้ว
สุฬดี กิตติวรเวช 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10:02 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นไทนใน word เสร็จสิ้น
นางสาวสุมิศา กุมลา 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09:16 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถเข้าใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัยได้ค่ะ เสร็จสิ้น ดำเนินการประสานแจ้งผู้ดูแลระบบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้เพิ่มสิทธิ์ในระบบ UBU Portal เรียบร้อยแล้ว
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13:08 น. งานบริการการศึกษา เข้า e-mail ubu ไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น ดำเนินการประสานแจ้งผู้ดูแลระบบสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้เพิ่มสิทธิ์ในระบบ UBU Portal เรียบร้อยแล้ว
นางสุฬดี กิตติวรเวช 2 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไม่activate เสร็จสิ้น
ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:01 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เนื่องจากมีการย้ายโต๊ะทำงานจึงขอย้ายคอมพิวเตอร์ไปด้วย เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:25 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่งไฟล์ทางเมลแล้วนะคะ รบกวนขอบ่ายนี้นะคะน้องบอย เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:41 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สั่ง พิมพ์ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร สมปอง พะมุลิลา 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:33 น. ห้องพักอาจารย์ 3 วีดีโอ ประกอบการสอน เสร็จสิ้น
กนกอร. ธานี 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:02 น. งานส่งเสริมการวิจัย ลงโปรแกรมชุด microsoft office เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ส่งรายละเอียด google form ทางเมลให้แล้วนะคะ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 29 ตุลาคม 2563 เวลา 10:29 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปริ้นไม่ออก หมึกเหลือน้อย เสร็จสิ้น จำนวนหมึกชนิด 30A ในคลังพัสดุหมด รองานพัสดุดำเนินการสั่งซื้อ
ธมกร เธียรภูริเดช 28 ตุลาคม 2563 เวลา 01:30 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ไม่สามารถบันทึกไฟล์งานได้ค่ะ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:26 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมแฮงค ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 17:13 น. ห้องพักอาจารย์ 2 up load ไฟล์เอกสารในคลังเอกสารงานบริหารงานวิจัย https://www.ubu.ac.th/web/nuresearch เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 11:49 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย อัพแบนเนอร์ ปรับขนาดรูป เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09:19 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ วิธีการลงข้อมูลภาระงาน เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13:15 น. ห้องสมุด เนื่อ​งจากมีความจำเป็นที่จะติดตั้ง สายlan คอมทั้ง2เครื่องเพื่อติดตั้งระบบนับสถิติเข้าออก และ เครื่องที้ให้บริการยืมคืนที่จะใช้ระบบใหม่ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08:31 น. ห้องสมุด คอมมีปัญหาเปิดไม่ติด ทำให้ระบบ ระบบกันขโมย ระบบสถิติ ระบบบริการเปิดไม่ได้ และเป็นช่วงเทสระบบห้องสมุดใหม่ เสร็จสิ้น
เดือนเพ็ญ บุญมาชู 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13:05 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม pdf หมดอายุ เสร็จสิ้น
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ย้าย ติดตั้ง เชื่อมต่อ lan เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 29 กันยายน 2563 เวลา 11:21 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ห้องอ. 3 เสร็จสิ้น
เดือนเพ็ญ บุญมาชู 29 กันยายน 2563 เวลา 09:10 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องทำงานช้า การใช้งานในโปรแกรมgoogle meet ช้า เสร็จสิ้น
ณัฐนันท์​ คำ​พิริยะ​พงศ์ 28 กันยายน 2563 เวลา 09:32 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์​ไม่สามารถเชื่อมต่อเครื่อง​printerได้ เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 28 กันยายน 2563 เวลา 09:15 น. งานพัสดุ ตารางลงเวลา นางสาววสุภัทร แก้วยอด และนางประกาย สมบูรณ์ เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 25 กันยายน 2563 เวลา 13:59 น. งานบริการการศึกษา คอมพิวเตอร์ปรากฏหน้าจอสีฟ้า ช่วงเช้า 1 รอบ ช่วงบ่าย 1 รอบ ต้องแก้ไขอะไรไหมคะ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 25 กันยายน 2563 เวลา 11:03 น. ห้องสมุด เครื่องมีการอัพเดท เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 25 กันยายน 2563 เวลา 08:22 น. งานพัสดุ เพื่อใช้ในการแนบเอกสารเบิกจ่าย เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่่นเจริญ 22 กันยายน 2563 เวลา 15:01 น. งานพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดี กับนางสาวธนพร อินเขียว ผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นนนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 22 กันยายน 2563 เวลา 11:00 น. งานบริการการศึกษา แนะนำ ปรึกษา เรื่องการเพิ่มข้อมูล ในเว็บไซต์ ห้องปฏิบัติการ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 21 กันยายน 2563 เวลา 13:46 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ห้องอาจารย์ 3 เสร็จสิ้น
อรทัย บุญชูวงศ์ 21 กันยายน 2563 เวลา 10:42 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เปิดระบบ lms รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ2 รหัสวิชา 1802 322 เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 21 กันยายน 2563 เวลา 09:50 น. งานพัสดุ คอมพิวเตอร์เปิดใช้งานไม่ได้ มีการซ่อมแซมของซอฟแวร์ เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 21 กันยายน 2563 เวลา 08:15 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ รยกวนบันทึกไฟล์ cd ค่ะ ส่วไฟล์ทางเมลแล้วนะคะ เสร็จสิ้น
ณิชา ว่องไว 14 กันยายน 2563 เวลา 11:08 น. ห้องพักอาจารย์ 2 สลับเครื่องพิมพ์ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:27 น. ห้องสมุด 1.Word /Excel เครื่องสืบค้นใช้งานไม่ได้ 2. Spss save ข้อมูลไม่ได้ เครื่องเจ้าหน้าที่ เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 8 กันยายน 2563 เวลา 08:52 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปริ้นเอกสารไม่ได้ เสร็จสิ้น
มัสฑนา 2 กันยายน 2563 เวลา 16:55 น. งานส่งเสริมการวิจัย ต่อเครื่องปริ้นเตอร์ให้หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ เสร็จสิ้น
สุฬดี กิตติวรเวช 2 กันยายน 2563 เวลา 10:42 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 1 กันยายน 2563 เวลา 09:06 น. งานพัสดุ - เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 31 สิงหาคม 2563 เวลา 14:55 น. งานพัสดุ Microsoft office ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสุภาภรณ์ จุฑาเลิศ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10:58 น. งานพัสดุ รบกวนพี่บอยส่งตารางสแกนนิ้วให้พี่แอ๋วด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ เสร็จสิ้น
สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:14 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ลงโปรแกรม microsoftword เสร็จสิ้น
ผศ.ดร. สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08:23 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร ใช้โปรแกรม word และ exel ไม่ได้ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 12:46 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รบกวนทำป้ายชื่อให้ด้วยค่ะ จะใช้ในการขึ้นนิเทศนักศึกษา มีกรอบและสายแล้ว เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:49 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรศัพท์ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่มีสัญญาณติดต่อไม่ได้ เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 25 สิงหาคม 2563 เวลา 07:50 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เนตของมหาลัยได้ค่ะ เสร็จสิ้น
ก้องกฤษฎากรณ์ ชนแดง 24 สิงหาคม 2563 เวลา 12:35 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลวิจัยลงในแผ่นซีดี เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 21 สิงหาคม 2563 เวลา 14:56 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่สามารถเปิดวิดีโอที่น.ศ.ส่งใน www.lms ได้ เพื่อนำมาตรวจให้คะแนน เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 บันทึกวิดีโอ OR รุ่นที่ 3 ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เสร็จสิ้น
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:30 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ บันทึกวิดีโอการสอนปฏิการ LAB เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 19 สิงหาคม 2563 เวลา 08:36 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พริ้นไม่ออก เหมือนเมื่อวานค่ะ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:26 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:40 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ รบกวนบันทึกไฟล์ CD จ้อมูลส่งให้ทางเมลค่ะ ( thamakirn.t@ubu.ac.th) เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 18 สิงหาคม 2563 เวลา 08:33 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พริ้นงานไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น
เบญจมาภรณ์ เวชการ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:12 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คอมพิวเตอร์เชื่อม internet ไม่ได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:11 น. ห้องสมุด แก้โค้ดเว็ปห้องสมุดแล้วมัน.error sql ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น ประสานผู้ดูแล UBU Web Template เพื่อตรวจสอบแก้ไข
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:44 น. ห้องสมุด เข้าอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
น.ส.ปิยะนุช บุญไพโรจน์ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:35 น. ห้องสมุด โทรศัพท์โทรออกไม่ได้ เสร็จสิ้น
บุษบา สิมณี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:26 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรม SPSS เพื่อใช้ในวิชาวิจัย เสร็จสิ้น
สุนิสา สุรารัก 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:22 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงโปรแกรม spss เพื่อใช้ในวิชาวิจัย เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09:28 น. งานบริการการศึกษา เมื่อทำการคลิกขวาในโปรแกรม exel หรือ word ไม่มีข้อความคำสั่งแสดงให้ใช้งาน เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 11 สิงหาคม 2563 เวลา 15:26 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พิมพ์เอกสารออกมาเป็นขนาดจดหมาย เสร็จสิ้น
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13:04 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ขนาด85*115 เสร็จสิ้น
ณัฐนันท์​ คำ​พิริยะ​พงศ์ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไรด์​ข้อมูล​ลง​แผ่น​CD เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09:50 น. งานบริการการศึกษา เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ มีผู้ใช้งานเดิม ได้ตั้ง Log in ไว้ และขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ เครื่องช้า และมีอาการหมุนค่ะ เสร็จสิ้น ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:14 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน้าจอค้าง เสร็จสิ้น
อาจารย์สมปอง พะมุลิลา 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08:51 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Up คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:55 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงเอกสารใน CD เสร็จสิ้น
ผศ สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ขอความอนุเคราะห์เเชร์ printer เสร็จสิ้น
วิไลบักษณ์ มารุตะพันธ์ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:33 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:16 น. ห้องพักอาจารย์ 2 โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียง ขณะวิดีโอคอลกับนักศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เสร็จสิ้น ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจาก หาสาเหตุของปัญหาไม่เจอ และแนะนำอาจารย์ใช้งานวิดีโอคอลผ่านแอพพลิเคชั่น meet
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ นว.คอม บันทึกการสอนปฏิบัติการ LAB วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เสร็จสิ้น กำหนดส่งไฟล์วิดีโอภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ถ่ายวีดีโอการใส่สายสวนปัสสาวะเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป เสร็จสิ้น กำหนดส่งไฟล์วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:09 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ upload เอกสารข้อเสนองานวิจัย ในคลังเอกสารงานส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบลศาสตร์ เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:06 น. งานพัสดุ โปรแกรม IE ทำให้คอมพิวเตอร์ค้าง เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:43 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ แก้ไขอินเตอร์เน็ต log in ไม่ได้ แบะการลงภาระงาน เสร็จสิ้น เครื่อง Swicth ชั้น 3 ปลั๊กไฟหลุดส่งผลให้ Internet ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. งานสารสนเทศ ถ่ายทอดสดการสอนปฏิบัติการ รายวิชา การรักษาโรคเบื้องต้น PMC 1802325 ผ่านกลุ่ม Facebook เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรพย์ สีหะวงษ์ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด 60x60 cm จำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โน๊ตบุก การทำงานของระบบปฏิบัติการ ชำรุด เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. งานพัสดุ ลงระบบปฏิบัติการโน้ตบุก เสร็จสิ้น ดำนเนินการลง Win 7 ให้เรียบร้อยแล้ว
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป เครื่องส่ง FAX ไม่สามารถส่ง และ รับ FAX ได้ เสร็จสิ้น ดำเนินการร่วมกับษริษัท TCG ลงทะเบียน FAX ในระบบเรียบร้อยแล้ว
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 21 มกราคม 2563 เวลา 11:12 น. งานสารสนเทศ - คอมค้าง / โปรแกรมค้าง - ในการปริ้นงาน / เครื่องปริ้นไม่โชว์ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 3 กันยายน 2562 เวลา 11:30 น. ห้องสมุด คอมพิวเตอร์สืบค้นเปิดเครื่องไม่ติด เสร็จสิ้น
นางณิชา ว่องไว 2 กันยายน 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวณัฐสุดา คติชอบ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 โน้ตบุกเข้า wifi ไม่ได้ และเมาส์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ระบบปฏิบัติการบนโน้ตบุกใกล้หมดอายุ เสร็จสิ้น
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ระบบปฏิบัติการพัง เนื่องจากติดไวรัส ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ติดตั้งโปรแกรมในโน้ตบุก เสร็จสิ้น
นางสาวสุดารักษ์ ประสาร 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:11 น. ห้องพักอาจารย์ 2 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ และ สั่งพิมพ์งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 18 มีนาคม 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตพันธ์ 18 มีนาคม 2562 เวลา 11:30 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์ไม่พบ Control panel เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางณิชา ว่องไว 21 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เครื่อง print ไม่ได้ เสร็จสิ้น
สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
อาจารย์นิชชนันท์ สุวรรณกูฏ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:15 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ติดตั้ง Font Thaisarabun และ Adobe Acrobat เสร็จสิ้น
อาจารย์เกษร สายธนู 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โปรแกรมสแกนไวรัสในโน๊ตบุคไม่อัพเดท และติดตั้งโปรแกรม G-power เสร็จสิ้น
ภรณี แก้วลี 7 กันยายน 2561 เวลา 11:09 น. งานสารสนเทศ เติมหมึกเครื่องprinter ตรวจสอบความพร้อมใช้งานหลังการเติมหมึก เสร็จสิ้น
ภรณี แก้วลี 29 สิงหาคม 2561 เวลา 15:27 น. งานสารสนเทศ วิธีการนำเสนอแบบมีเอฟเฟ็ก เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08:55 น. งานพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตั้งค่าหมายเลขการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และแชร์โฟลเดอร์ในกรุ๊ป Network
นางสาวยุพา ดรุณพันธ์ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. งานบัญชี และการเงิน ติดตั้งโปรแกรม UBUFMIS เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08:55 น. งานพัฒนานักศึกษา ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08:50 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตรวจสอบสายสัญญาณและแก้ไขสายสัญญาณ Internet
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 น. ห้องสมุด 1) ติดตั้ง .net 2.0 2) ติดตั้ง .net 3.0 3) ติดตั้ง .net 3.5 4) ติดตั้ง ระบบ Walai Autolib 6) ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 7) ติดตั้งเครื่องสแกนบาร์โค้ด เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม mricrosoft office เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน พิณทอง 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11:30 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ โน๊ตบุคเชือมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน พิณทอง 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 1) ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน 2) ขั้นตอนการจัดสิทธ์ผู้ใช้งาน 3) ขั้นตอนการเพิ่มปฏิทินการประชุม 4) ขั้นตอนการจัดการวาระการประชุม 5) ขั้นตอนการรายงานการประชุม เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14:01 น. ห้องพักอาจารย์ 3 แนะนำการใช้งานระบบ e-learning เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โน๊ตบุคเปิดใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ออกแบบป้ายไวนิล พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:42 น. งานพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตั้งค่าหมายเลขการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และแชร์โฟลเดอร์ในกรุ๊ป Network
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:40 น. งานพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวจริยา ส่งศรี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:15 น. งานพัสดุ เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออก Error เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:40 น. งานพัสดุ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางภารณี แก้วลี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โน๊ตบุคเชือมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางวนิดา บุญพราหมณ์ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:45 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์เสียงไม่ออก เสร็จสิ้น ตรวจเช็ค Driver Sound
นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08:50 น. งานนโยบายและแผน Internet เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเมือง 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:13 น. ห้องพักอาจารย์ 3 การประมวลผลทำงานช้ามาก เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:02 น. งานพัฒนานักศึกษา ประชาพันธ์ภาพกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 windows error เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 23 เมษายน 2561 เวลา 15:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ติดตั้งโปรแกรม paint เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 19 เมษายน 2561 เวลา 11:39 น. ห้องสมุด โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 17 เมษายน 2561 เวลา 13:15 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถเข้าใช้งาน Email ได้ เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 26 มีนาคม 2561 เวลา 15:35 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ตั้งค่า line App เสร็จสิ้น
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น. งานพัสดุ ติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Pro XI เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 19 มีนาคม 2561 เวลา 12:10 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ปริ้นเอกสารไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13:40 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Pro XI เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 8 มีนาคม 2561 เวลา 10:40 น. งานพัสดุ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานไม่ออก เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 7 มีนาคม 2561 เวลา 15:55 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรม Driver fax เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 6 มีนาคม 2561 เวลา 13:50 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ตรวจสอบการอัพเดทระบบปฏิบัติการ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ติดตั้งฟอนท์ ThaiSaraban เสร็จสิ้น
นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:15 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร ลง Driver ปริ้นเตอร์ บน notebook และ แก้ไข windows update เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ปรับแผนผังโปรแกรม word เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุนิลา 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม outlook ของ hotmail ไม่สามารถเปิดไฟล์งานได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุนิลา 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 windows Repair เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:07 น. ห้องพักอาจารย์ 3 windows 10 ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป แก้ไขการแสดงผลการลงเวลาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:39 น. ห้องสมุด โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานโทรติดต่อได้ เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:37 น. งานพัสดุ ภาษาไทยในโปรแกรม UBUFMIS ไม่แสดงผล เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:22 น. ห้องพักอาจารย์ 3 login hotmail ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวอาภรณ์ ศรีชัย 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:20 น. ห้องพักอาจารย์ 3 Internet เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 add printer ใน com เสร็จสิ้น
นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 printer offline เสร็จสิ้น
นางอรทัย บุญชูวงศ์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ดาวน์โหลดวิดีโอการสอนจาก Youtube เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ไฟล์ PDF เป็น ไฟล์ Internet เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 29 มกราคม 2561 เวลา 11:22 น. งานบัญชี และการเงิน เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ แสดงข้อความ E0 บนหน้าจอแสดงผล เสร็จสิ้น
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 29 มกราคม 2561 เวลา 11:22 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ดู printer เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 29 มกราคม 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ลงโปรแกรม เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 28 มกราคม 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ลงโปรแกรม SPSS บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 25 มกราคม 2561 เวลา 10:45 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไลน์แผ่น CD ข้อมูลจำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 24 มกราคม 2561 เวลา 13:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 กระดาษมีรอยขีดจากการพิมพ์ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 23 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 สั่งพิมพ์งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 23 มกราคม 2561 เวลา 16:45 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไลน์แผ่น CD ข้อมูล จำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 22 มกราคม 2561 เวลา 09:30 น. ห้องพักอาจารย์ fomat pdf ไม่ถูกต้อง เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:10 น. งานการเงิน เข้า Internet ไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:15 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์ยมนา
นางภรณี แก้วลี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น. ห้องพักอาจารย์ Google Chrome ใช้งานไม่ได้ และ Internet เข้าใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น ลงโปรแกรม Google Chrome ใหม่ และ เข้าหัว Lan ใหม่
ดร.สมปอง พะมุลิลา 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:55 น. ห้องพักอาจารย์ ตรวจสอบเอกสาร Word และไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:25 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ค้าง เสร็จสิ้น
นางสาวเกษร สายธนู 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 น. ห้องผู้บริหาร ลงโปรแกรมสแกนไวรัส และสแกนไวรัส เสร็จสิ้น ์Nod หมดอายุ ลงโปรแกรม Nod ของมหาวิทยาลัย ให้ใหม่
ผศ.ดร.สงวน ธานี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:39 น. ห้องคณบดี ติดตั้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:40 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป แนะนำการใช้งานโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งคอมพิวเตอร์อาจารย์ใหม่จำนวน 1 ท่าน เสร็จสิ้น
นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์เดือนเพ็ญ
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:30 น. งานบริการการศึกษา Internet และโทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น เปลี่ยนสาย Lan ใหม่
นางสุฬดี กิตติวรเวช 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09:10 น. ห้องผู้บริหาร แอพ line ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุดารักษ์
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 31 ตุลาคม 2560 เวลา 15:27 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์ยมนา
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 30 ตุลาคม 2560 เวลา 15:40 น. ห้องพักอาจารย์ ช่วยติดตั้งฟอนต์ Thai Saraban เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14:30 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook และปรับเสียงหาย เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุดารักษ์
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 27 ตุลาคม 2560 เวลา 15:23 น. ห้องพักอาจารย์ เครื่องพิม์ไม่ยอมพริ้น เลือกเครื่อง พริ้นเตอร ไม่ขึ้นSpec 132ให้เลือก แต่ขึ้นเครื่องพริ้นเตอร์เก่า ที่นำออกไปแล้ว พริ้นงานไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น แก้ไขโดยการลบข้อมูลเครื่องปริ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแลัว ทำการแชร์กับเครื่องแม่ใหม่ โดยแชร์ไปยังเครื่องอาจารย์สุรีย์
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 15:30 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น
ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14:55 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวณิชา ว่องไว 24 ตุลาคม 2560 เวลา 12:44 น. ห้องผู้บริหาร สแกนไวรัส เสร็จสิ้น Nod หมดอายุ แก้ไขโดยลง Nod ของมหาวิทยาลัย
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ตรวจสอบ Email ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:47 น. งานสารสนเทศ ช่วยลงโปรแกรม Adobe Ilustrator เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15:07 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 6032 เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:06 น. ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาระบบ E-learning เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:04 น. ห้องผู้บริหาร Internet ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรมลงเวลาการปฏิบัติงาน เสร็จสิ้น
นางวนิดา บุญพราหมณ์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:00 น. งานการเงิน คอมพิวเตอร์ใช้งาน Internet ไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:58 น. งานนโยบายและแผน แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ผ่าน UBU WiFi
นางสาวไพลิน พิณทอง 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:57 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุวภัทร
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:55 น. ห้องพักอาจารย์ Copy วิดีโอลงแผ่น CD เสร็จสิ้น
นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งโปรแกรม SPSS เสร็จสิ้น
ชื่อ วันเวลาที่แจ้ง หน่วยงาน รายละเอียด สถานะ หมายเหตุ