ในการปฏิบัติงานด้านงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย จำเป็นต้องคำนึงถึงพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องคือ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักข้อกฎหมายในการทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และต้องคำนึงถึงแนวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อบริหารจัดการป้องกันข้อมูลสารสนเทศทางราชการ ทั้งนี้ที่สำคัญที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ผู้ปฏิบัติงานต้องมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน และรักษาข้อมูลชั้นความลับได้เป็นอย่างดี

ด้านการปฏิบัติการ

ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ แนะนำ เกี่ยวกับวิธี และขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในคณะฯ

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายประสงค์

ด้านการประสานงาน

ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนดไว้

ด้านการบริการ

ดำเนินการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ หรือจัดทำคู่มือ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

งานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน และเข้าร่วมกิจกรรมคณะฯ หรือมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายวิดีโอประชาสัมพันธ์

ระบบสารสนเทศ

หน้าที่หลักอีกอย่างหนึ่งของงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย คือการพัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมต่างๆให้กับหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยพัฒนางานแก่บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ต้องมีขั้นตอนกระบวนการ การทำงานที่ชัดเจน และเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ได้รับบริการ มีความเข้าใจในขั้นตอน และได้รับความสะดวกในการบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย มีดังนี้

การบริการ

มีหน้าที่บริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ ทำงานตามความต้องการ ส่งเสริม แนะนำ อบรมเกี่ยวกับวิธี และขั้นตอนของการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในคณะฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความร่วมมือ หรือบูรณาการกับงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ให้บริการนำเสนอข้อมูลชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานต่างๆที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมาย

กราฟฟิกดีไซน์

ผลิตและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ปกรายงาน ป้ายไวนิลโครงการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ

เว็บไซต์ และหน้าจอ

ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองของงาน และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ

ถ่ายภาพ และตัดต่อวิดีโอ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้บริการ

เกี่ยวกับ

โครงสร้างการปฏิบัติงาน

Image

ผศ.ดร. สงวน ธานี

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์

Image

ผศ.ดร.สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Image

นายผดุงเกียรติ เกียรติผิวนวล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลำดับ ชื่อ เอกสาร
1 คู่มือการปฎิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบฟอร์ม

ลำดับ ชื่อ เอกสาร
1 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอจัดทำเว็บไซต์ระบบสารสนเทศและบันทึกวิดีโอ ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน

ติดต่อเรา

ติดต่อเจ้าหน้าที่

  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค
    ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
  • 045-353226 ภายใน 6007
  • padungkiat.k@ubu.ac.th
  • Facebook

ฟอร์มติดต่อ