logo
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ 045-353226-7 โทรสาร 045-353227

บริการออนไลน์

ให้บริการเกี่ยวกับงานด้าน IT support สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร คณะพยาบาลศาสาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ ข้อสงสัยการใช้งาน แลกปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ
ชื่อ วันเวลาที่แจ้ง หน่วยงาน รายละเอียด สถานะ หมายเหตุ
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13:04 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ขนาด85*115 รอดำเนินการ
ณัฐนันท์​ คำ​พิริยะ​พงศ์ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไรด์​ข้อมูล​ลง​แผ่น​CD เสร็จสิ้น
ธิดารัตน์ โพธิ์ศรี 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09:50 น. งานบริการการศึกษา เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ มีผู้ใช้งานเดิม ได้ตั้ง Log in ไว้ และขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ เครื่องช้า และมีอาการหมุนค่ะ เสร็จสิ้น ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่
เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:14 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย หน้าจอค้าง เสร็จสิ้น
อาจารย์สมปอง พะมุลิลา 30 มิถุนายน 2563 เวลา 08:51 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Up คอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
กานต์ตริน ศรีสุวรรณ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:55 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลงเอกสารใน CD เสร็จสิ้น
ผศ สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 08:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ขอความอนุเคราะห์เเชร์ printer เสร็จสิ้น
วิไลบักษณ์ มารุตะพันธ์ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:33 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:16 น. ห้องพักอาจารย์ 2 โทรศัพท์ไม่ได้ยินเสียง ขณะวิดีโอคอลกับนักศึกษาผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ เสร็จสิ้น ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจาก หาสาเหตุของปัญหาไม่เจอ และแนะนำอาจารย์ใช้งานวิดีโอคอลผ่านแอพพลิเคชั่น meet
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ขอความอนุเคราะห์ นว.คอม บันทึกการสอนปฏิบัติการ LAB วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เสร็จสิ้น กำหนดส่งไฟล์วิดีโอภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ถ่ายวีดีโอการใส่สายสวนปัสสาวะเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป เสร็จสิ้น กำหนดส่งไฟล์วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563
นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:09 น. งานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ขอความอนุเคราะห์ upload เอกสารข้อเสนองานวิจัย ในคลังเอกสารงานส่งเสริมงานวิจัย คณะพยาบลศาสตร์ เสร็จสิ้น
จริยา ส่งศรี 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:06 น. งานพัสดุ โปรแกรม IE ทำให้คอมพิวเตอร์ค้าง เสร็จสิ้น
ธมกร เธียรภูริเดช 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:43 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ แก้ไขอินเตอร์เน็ต log in ไม่ได้ แบะการลงภาระงาน เสร็จสิ้น เครื่อง Swicth ชั้น 3 ปลั๊กไฟหลุดส่งผลให้ Internet ใช้งานไม่ได้ ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:30 น. งานสารสนเทศ ถ่ายทอดสดการสอนปฏิบัติการ รายวิชา การรักษาโรคเบื้องต้น PMC 1802325 ผ่านกลุ่ม Facebook เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรพย์ สีหะวงษ์ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด 60x60 cm จำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โน๊ตบุก การทำงานของระบบปฏิบัติการ ชำรุด เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:00 น. งานพัสดุ ลงระบบปฏิบัติการโน้ตบุก เสร็จสิ้น ดำนเนินการลง Win 7 ให้เรียบร้อยแล้ว
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป เครื่องส่ง FAX ไม่สามารถส่ง และ รับ FAX ได้ เสร็จสิ้น ดำเนินการร่วมกับษริษัท TCG ลงทะเบียน FAX ในระบบเรียบร้อยแล้ว
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 21 มกราคม 2563 เวลา 11:12 น. งานสารสนเทศ - คอมค้าง / โปรแกรมค้าง - ในการปริ้นงาน / เครื่องปริ้นไม่โชว์ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 3 กันยายน 2562 เวลา 11:30 น. ห้องสมุด คอมพิวเตอร์สืบค้นเปิดเครื่องไม่ติด เสร็จสิ้น
นางณิชา ว่องไว 2 กันยายน 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวณัฐสุดา คติชอบ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 โน้ตบุกเข้า wifi ไม่ได้ และเมาส์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ระบบปฏิบัติการบนโน้ตบุกใกล้หมดอายุ เสร็จสิ้น
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิเทศสัมพันธ์ ระบบปฏิบัติการพัง เนื่องจากติดไวรัส ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ปกติ เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 19 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ติดตั้งโปรแกรมในโน้ตบุก เสร็จสิ้น
นางสาวสุดารักษ์ ประสาร 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:11 น. ห้องพักอาจารย์ 2 คอมพิวเตอร์เข้าใช้งาน Internet ไม่ได้ และ สั่งพิมพ์งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 18 มีนาคม 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตพันธ์ 18 มีนาคม 2562 เวลา 11:30 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์ไม่พบ Control panel เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 เครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางณิชา ว่องไว 21 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 เครื่อง print ไม่ได้ เสร็จสิ้น
สุพัตรา เกียรติเจริญศิริ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ปริ้นงานแล้วเครื่องปริ้นไม่ทำงาน เสร็จสิ้น
อาจารย์นิชชนันท์ สุวรรณกูฏ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:15 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ติดตั้ง Font Thaisarabun และ Adobe Acrobat เสร็จสิ้น
อาจารย์เกษร สายธนู 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ โปรแกรมสแกนไวรัสในโน๊ตบุคไม่อัพเดท และติดตั้งโปรแกรม G-power เสร็จสิ้น
ภรณี แก้วลี 7 กันยายน 2561 เวลา 11:09 น. งานสารสนเทศ เติมหมึกเครื่องprinter ตรวจสอบความพร้อมใช้งานหลังการเติมหมึก เสร็จสิ้น
ภรณี แก้วลี 29 สิงหาคม 2561 เวลา 15:27 น. งานสารสนเทศ วิธีการนำเสนอแบบมีเอฟเฟ็ก เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 08:55 น. งานพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตั้งค่าหมายเลขการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และแชร์โฟลเดอร์ในกรุ๊ป Network
นางสาวยุพา ดรุณพันธ์ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. งานบัญชี และการเงิน ติดตั้งโปรแกรม UBUFMIS เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08:55 น. งานพัฒนานักศึกษา ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 08:50 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตรวจสอบสายสัญญาณและแก้ไขสายสัญญาณ Internet
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08:30 น. ห้องสมุด 1) ติดตั้ง .net 2.0 2) ติดตั้ง .net 3.0 3) ติดตั้ง .net 3.5 4) ติดตั้ง ระบบ Walai Autolib 6) ติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส 7) ติดตั้งเครื่องสแกนบาร์โค้ด เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม mricrosoft office เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน พิณทอง 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11:30 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ โน๊ตบุคเชือมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวไพลิน พิณทอง 1 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00 น. หัวหน้ากลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ 1) ขั้นตอนการเริ่มใช้งาน 2) ขั้นตอนการจัดสิทธ์ผู้ใช้งาน 3) ขั้นตอนการเพิ่มปฏิทินการประชุม 4) ขั้นตอนการจัดการวาระการประชุม 5) ขั้นตอนการรายงานการประชุม เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 1 สิงหาคม 2561 เวลา 14:01 น. ห้องพักอาจารย์ 3 แนะนำการใช้งานระบบ e-learning เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โน๊ตบุคเปิดใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุลิลา 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ออกแบบป้ายไวนิล พิธีเปิดหลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทาง สาขา การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08:42 น. งานพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น ตั้งค่าหมายเลขการเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และแชร์โฟลเดอร์ในกรุ๊ป Network
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 15:40 น. งานพัสดุ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวจริยา ส่งศรี 25 มิถุนายน 2561 เวลา 15:15 น. งานพัสดุ เครื่องปริ้นปริ้นไม่ออก Error เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 14:40 น. งานพัสดุ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางภารณี แก้วลี 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:45 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โน๊ตบุคเชือมต่อเครื่องปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางวนิดา บุญพราหมณ์ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:45 น. งานบัญชี และการเงิน คอมพิวเตอร์เสียงไม่ออก เสร็จสิ้น ตรวจเช็ค Driver Sound
นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 08:50 น. งานนโยบายและแผน Internet เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น แนะนำวิธีการ connet printer ผ่านเครือข่าย
นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเมือง 14 มิถุนายน 2561 เวลา 15:13 น. ห้องพักอาจารย์ 3 การประมวลผลทำงานช้ามาก เสร็จสิ้น
นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 12:02 น. งานพัฒนานักศึกษา ประชาพันธ์ภาพกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษา เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 windows error เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 23 เมษายน 2561 เวลา 15:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ติดตั้งโปรแกรม paint เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 19 เมษายน 2561 เวลา 11:39 น. ห้องสมุด โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ Internet เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 17 เมษายน 2561 เวลา 13:15 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ไม่สามารถเข้าใช้งาน Email ได้ เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 26 มีนาคม 2561 เวลา 15:35 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ตั้งค่า line App เสร็จสิ้น
นางสาวเพ็ญประภา กัลปพฤกษ์ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16:00 น. งานพัสดุ ติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Pro XI เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 19 มีนาคม 2561 เวลา 12:10 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ปริ้นเอกสารไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 16 มีนาคม 2561 เวลา 13:40 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรม Adobe PDF Pro XI เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 8 มีนาคม 2561 เวลา 10:40 น. งานพัสดุ เครื่องปริ้นเตอร์ปริ้นงานไม่ออก เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 7 มีนาคม 2561 เวลา 15:55 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรม Driver fax เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 6 มีนาคม 2561 เวลา 13:50 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ตรวจสอบการอัพเดทระบบปฏิบัติการ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 5 มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ติดตั้งฟอนท์ ThaiSaraban เสร็จสิ้น
นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:15 น. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร ลง Driver ปริ้นเตอร์ บน notebook และ แก้ไข windows update เสร็จสิ้น
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ปรับแผนผังโปรแกรม word เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุนิลา 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:30 น. ห้องพักอาจารย์ 3 โปรแกรม outlook ของ hotmail ไม่สามารถเปิดไฟล์งานได้ เสร็จสิ้น
ดร.สมปอง พะมุนิลา 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 windows Repair เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:07 น. ห้องพักอาจารย์ 3 windows 10 ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป แก้ไขการแสดงผลการลงเวลาของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เสร็จสิ้น
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:39 น. ห้องสมุด โทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานโทรติดต่อได้ เสร็จสิ้น
นางสาวจริยา ส่งศรี 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:37 น. งานพัสดุ ภาษาไทยในโปรแกรม UBUFMIS ไม่แสดงผล เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 โปรแกรมสแกนไวรัสหมดอายุ เสร็จสิ้น
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:22 น. ห้องพักอาจารย์ 3 login hotmail ไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวอาภรณ์ ศรีชัย 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:20 น. ห้องพักอาจารย์ 3 Internet เข้าไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 add printer ใน com เสร็จสิ้น
นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 printer offline เสร็จสิ้น
นางอรทัย บุญชูวงศ์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 1 ดาวน์โหลดวิดีโอการสอนจาก Youtube เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ไฟล์ PDF เป็น ไฟล์ Internet เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 29 มกราคม 2561 เวลา 11:22 น. งานบัญชี และการเงิน เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้ แสดงข้อความ E0 บนหน้าจอแสดงผล เสร็จสิ้น
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 29 มกราคม 2561 เวลา 11:22 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ดู printer เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 29 มกราคม 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 3 ลงโปรแกรม เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 28 มกราคม 2561 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ลงโปรแกรม SPSS บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 25 มกราคม 2561 เวลา 10:45 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไลน์แผ่น CD ข้อมูลจำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 24 มกราคม 2561 เวลา 13:30 น. ห้องพักอาจารย์ 2 กระดาษมีรอยขีดจากการพิมพ์ผ่านเครื่องปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 23 มกราคม 2561 เวลา 17:00 น. ห้องพักอาจารย์ 2 สั่งพิมพ์งานไม่ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 23 มกราคม 2561 เวลา 16:45 น. ห้องพักอาจารย์ 2 ไลน์แผ่น CD ข้อมูล จำนวน 3 แผ่น เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 22 มกราคม 2561 เวลา 09:30 น. ห้องพักอาจารย์ fomat pdf ไม่ถูกต้อง เสร็จสิ้น
นางสาววิไลลักษณ์ มารุตะพันธ์ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:10 น. งานการเงิน เข้า Internet ไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:15 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์ยมนา
นางภรณี แก้วลี 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น. ห้องพักอาจารย์ Google Chrome ใช้งานไม่ได้ และ Internet เข้าใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น ลงโปรแกรม Google Chrome ใหม่ และ เข้าหัว Lan ใหม่
ดร.สมปอง พะมุลิลา 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:55 น. ห้องพักอาจารย์ ตรวจสอบเอกสาร Word และไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:25 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:00 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป คอมพิวเตอร์ค้าง เสร็จสิ้น
นางสาวเกษร สายธนู 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:00 น. ห้องผู้บริหาร ลงโปรแกรมสแกนไวรัส และสแกนไวรัส เสร็จสิ้น ์Nod หมดอายุ ลงโปรแกรม Nod ของมหาวิทยาลัย ให้ใหม่
ผศ.ดร.สงวน ธานี 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:39 น. ห้องคณบดี ติดตั้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:40 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป แนะนำการใช้งานโปรแกรมสแกนลายนิ้วมือ เสร็จสิ้น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งคอมพิวเตอร์อาจารย์ใหม่จำนวน 1 ท่าน เสร็จสิ้น
นางสาวกิ่งกาญจน์ ไชยบุศย์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:50 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์เดือนเพ็ญ
นางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:30 น. งานบริการการศึกษา Internet และโทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น เปลี่ยนสาย Lan ใหม่
นางสุฬดี กิตติวรเวช 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09:10 น. ห้องผู้บริหาร แอพ line ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 31 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุดารักษ์
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 31 ตุลาคม 2560 เวลา 15:27 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์ยมนา
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 30 ตุลาคม 2560 เวลา 15:40 น. ห้องพักอาจารย์ ช่วยติดตั้งฟอนต์ Thai Saraban เสร็จสิ้น
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14:30 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook และปรับเสียงหาย เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุดารักษ์
ดร.เพชรตะวัน ธนะรุ่ง 27 ตุลาคม 2560 เวลา 15:23 น. ห้องพักอาจารย์ เครื่องพิม์ไม่ยอมพริ้น เลือกเครื่อง พริ้นเตอร ไม่ขึ้นSpec 132ให้เลือก แต่ขึ้นเครื่องพริ้นเตอร์เก่า ที่นำออกไปแล้ว พริ้นงานไม่ได้ค่ะ เสร็จสิ้น แก้ไขโดยการลบข้อมูลเครื่องปริ้นในเครื่องคอมพิวเตอร์ออกแลัว ทำการแชร์กับเครื่องแม่ใหม่ โดยแชร์ไปยังเครื่องอาจารย์สุรีย์
ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 15:30 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น
ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร 25 ตุลาคม 2560 เวลา 14:55 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น
นางสาวณิชา ว่องไว 24 ตุลาคม 2560 เวลา 12:44 น. ห้องผู้บริหาร สแกนไวรัส เสร็จสิ้น Nod หมดอายุ แก้ไขโดยลง Nod ของมหาวิทยาลัย
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 09:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ตรวจสอบ Email ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ เสร็จสิ้น
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 08:47 น. งานสารสนเทศ ช่วยลงโปรแกรม Adobe Ilustrator เสร็จสิ้น
นางสาววสุภัทร แก้วยอด 19 ตุลาคม 2560 เวลา 15:07 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 6032 เสร็จสิ้น
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:06 น. ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาระบบ E-learning เสร็จสิ้น
นางสุฬดี กิตติวรเวช 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:04 น. ห้องผู้บริหาร Internet ใช้งานไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวมะลิวัลย์ จันทวรีย์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13:30 น. งานบุคล/บริหารงานทั่วไป ติดตั้งโปรแกรมลงเวลาการปฏิบัติงาน เสร็จสิ้น
นางวนิดา บุญพราหมณ์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 15:00 น. งานการเงิน คอมพิวเตอร์ใช้งาน Internet ไม่ได้ เสร็จสิ้น พอร์ตที่เราเตอร์ไม่แน่น แก้โดยขยับพอร์ตที่เราเตอร์ให้แน่น
นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:58 น. งานนโยบายและแผน แชร์ปริ้นเตอร์ใน Notebook เสร็จสิ้น แชร์ผ่าน UBU WiFi
นางสาวไพลิน พิณทอง 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:57 น. ห้องพักอาจารย์ แชร์เครื่องปริ้นเตอร์ เสร็จสิ้น แชร์ไปยังเครื่องโต๊ะอาจารย์สุวภัทร
นางสาวสาวิตรี สิงหาด 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14:55 น. ห้องพักอาจารย์ Copy วิดีโอลงแผ่น CD เสร็จสิ้น
นางสาวสุพัตรา ดีดวงพันธ์ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08:30 น. ห้องพักอาจารย์ ติดตั้งโปรแกรม SPSS เสร็จสิ้น
ชื่อ วันเวลาที่แจ้ง หน่วยงาน รายละเอียด สถานะ หมายเหตุ
วันที่ปฏิบัติงาน หน่วยงาน หมายเลขครุภัณฑ์ รายละเอียด ซ่อมบำรุง โดย หมายเหตุ