ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)

  ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) 

   ในการนี้ จึงขอเชิญบุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์ม ได้ที่  https://www.ubu.ac.th/web/nuresearch/document/ 

      หัวข้อ "ประกาศทุนวิจัยคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565"

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานบริหารงานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ 

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227