ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 เพิ่มเติม

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 ประจำปี  2562 โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น

ในการนี้ มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมในหลักสูตรฯ เพิ่มเติม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 เพิ่มเติม จำนวน 1 คน ดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เสร็จสิืนแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดังมีรายชื่อแนบเอกสารดังล่าง โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเข้าร่วมอบรมในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 หากพ้นกำหนดแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรมตามขั้นตอนของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

ประกาศสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันนี้ - 17 ตุลาคม 2561 หลักสูตรได้รับการรับรองโดยสภาการพยาบาล และรับรองคุณวุฒิหลักสูตรโดย สำนักงาน ก.พ. 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช.)

- อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันเปิดการอบรม)

- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม.

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227