ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนส่งเสริมยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัตรข้อเสนอการวิจัย เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย ซึ่งจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน รายละเอียดเอกสารแนบ

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University