ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสายวิชาการ เพื่อดำเนินการคัดเลือก เปลี่ยนงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากงบประมาณเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน

              >>ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ได้พิจารณากำหนดเกณฑ์การเปลี่ยนหมวดเงินงบประมาณจากเงินรายได้เป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติจัดสรรประเภทสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับต่างประเทศ 5th International Emergency Nursing Camp (IENC)และ International Nursing Summer School (INSS) ณ University of Muhammadlyah Yogyakarta Indonesia

ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ มีความประสงค์รับสมัครอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมโครงการวิเทศสัมพันธ์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวิชาการกับต่างประเทศ 5th International Emergency Nursing Camp (IENC)และ International Nursing Summer School (INSS) ณ University of Muhammadlyah Yogyakarta Indonesia ระหว่าง วันที่ 1-7 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

ประกาศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding) รายละเอียดเอกสารแนบ

ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป

ด้วยสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 รายละเอียดเเนบ

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University