ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-----------------------

                    ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2560 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                    ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ในสังกัด  กลุ่มวิชาการพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

          1.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร

              1.1  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2554

              1.2  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

              1.3  มีคุณสมบัติส่วนบุคคลพึงประสงค์ ได้แก่

หน้า

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University