ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561

ตามที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เสร็จสิืนแล้วนั้น คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 ดังมีรายชื่อแนบเอกสารดังล่าง โดยให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเข้าร่วมอบรมในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 หากพ้นกำหนดแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าอบรมตามขั้นตอนของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

เอกสารรายละเอียด

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University