รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด (หลักสูตร 4 เดือน) ประจำปี 2562

- สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 มกราคม 2562
- สมัครทาง Email ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 24 มกราคม 2562
- สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 21 มกราคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University