บทความวิจัย เรื่อง วิจัยถอดบทเรียนการพัมนาเเนวปฎิบัติที่ดี การรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

บทความวิจัย  เรื่อง  วิจัยถอดบทเรียนการพัมนาเเนวปฎิบัติที่ดี  การรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก  กรณีศึกษาอำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี  โดย  สุรัย์  ธรรมิกบวร  จารุวรรณ  ชุปวา  ในที่ประชุมวิชาการเเละการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  มอบ.วิจัย  ครั้งที่  12  ระหว่างวันที่  12 - 13  กรกฎาคม  2561  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University