ประชาสัมพันธ์ “ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี”

ประชาสัมพันธ์ “ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอุบลราชธานี”

ระหว่าง วันที่ ๒๓ เมษายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ติดบ้านติดเตียง)  ให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงระบบการดูแลตั้งแต่สถานบริการชุมชนและครอบครัว

ดังนั้นจึงจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน - ๑ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  จำนวน ๑๐ สัปดาห์

   ภาคทฤษฎี ๖ สัปดาห์ ภาคปฏิบัติ ๔ สัปดาห์ 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

  1.   เป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

  2.   จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่า

  3.   เป็นผู้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ไม่น้อยกว่า 3 ปี

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University