ขอเชิญอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy”

ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการภายใต้ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy” ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งบุคคลทั่วไปในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.ocn.ubu.ac.th, www.ubu.ac.th หรือ www.facebook.com/ocnfanpage

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University