คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 4 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ (สายสนับสนุน) -15 ธ.ค.64-

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 4 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) จำนวน 4 อัตรา สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ จึงประกาศรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวนตำแหน่งละ 1 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 21,000 บาท
4. ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 16,100 บาท

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 18 มกราคม 2565 โดยกำหนดให้ยื่นสมัครทางไปรษณีย์ (EMS) เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.nurse.ubu.ac.th และกรอกใบสมัครจำนวน 1 ชุด พร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม

ส่งถึง นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 หมู่ 4 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34190 วงเล็บมุมซองบนขวาว่า “สมัครงาน” โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 869-3-00136-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะพยาบาลศาสตร์) จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)

รายละเอียดอื่นๆตามประกาศฯที่แนบมาพร้อมนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา งานบุคคล
โทรศัพท์ 045-353226

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227