ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15

ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 15 "Future Tredns of Research and Innovation" ในวันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2564 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในสาขาต่าง ๆ 

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ http://web2.ubu.ac.th/~sme/ubrc/  

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1
 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227