คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ประกาศ ณ 12 ตค 63)

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
                 ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ความละเอียดทราบแล้วนั้น
                 การนี้ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การสอบข้อเขียน ดังเอกสารแนบ
-------------------------------------------
ประกาศโดย นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา
งานบุคคล 045-353-226
ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227