คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

          ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 10 กรกฎาคม2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ นั้น

           บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังเอกสารแนบ

          โดย ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ต้องเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

          (ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ มาลงทะเบียนรายงานตัวเข้าสอบ เวลา 08.45-09.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาถือว่า สละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)

-------------------------------------------

ประกาศ โดย นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา 17 กรกฎาคม 2563

ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

 

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227