หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ม.อุบลฯ ศึกษาดูงาน รพ.สมิติเวชศรีราชา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 เข้าศึกษาดูงานด้านบทบาทการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาลและเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาบทบาทในการปฏิบัติงานของผู้ช่วยพยาบาล โดยศึกษาจากผู้ช่วยพยาบาลที่มีประสบการณ์ตรงจากสถานบริการสุขภาพ
3. เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการหลักสูตร ได้ศึกษาระบบการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล สามารถนำองค์ความรู้มาพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นหลักสูตรต้นแบบ เป็นแหล่งศึกษาดูงานได้

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227