วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 6 ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ ปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม อันดีงาม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรและนักศึกษาก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร และสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษามีกิจกรรมจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมขึ้น ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง PB 406 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) ซึ่งในช่วงเช้า นำโดย คณบดี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วม สักการะศาลพระพรหม และทำบุญเลี้ยงพระเพล โดยมีผู้บริหาร บุคลากร จากคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ทั้งนี้ ในช่วงบ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ เหล่าสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ซึ่งมี ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งยอดการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ คือ 71 ยูนิต

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University