รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  ประจำปีการศึกษา  2560ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประกาศจัดสรรทุนการศึกษาให้กับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี  สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม  ประจำปีการศึกษา  2560  เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถและมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้ให้กับบุคคลเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  จำนวน  1 ทุน  โดยมีรายละเอียดในการขอรับทุนการศึกษาดังนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อขอทุน

ลิงค์เพิ่มเติม

Best Vieweb In:

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ 045-353226-7
โทรสาร 045-353227

Copyright © 2016 by faculty of nursing, Ubon Ratchathani University