2 / พ.ย. / 2559 : บทความน่าสนใจ
การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (COMMUNICATION FOR PALLIATIVE CARE NURSING)
โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
12 / ต.ค. / 2559 : งานวิจัย
การจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการดูแลข้ามวัฒนธรรม
29 / ส.ค. / 2559 : บทความน่าสนใจ
การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดย ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร
30 / ธ.ค. / 2558 : งานวิจัย
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สุขภาวะของสตรีทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี Health status among wearing women in Ubonratchathani province
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สุขภาวะของสตรีทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี Health status among wearing women in Ubonratchathani province
16 / ก.พ. / 2558 : บทความน่าสนใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล
โดย ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร
16 / ก.พ. / 2558 : บทความน่าสนใจ
การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน A study of using wisdom self care among patients with Diabetic Mellitus
โดย ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร, นางสาวจารุวรรณ ชุปวา, นางสาวนุชจมาน แก้วระดี, นางสาวสาวิตรี สิงหาด, นางสาวไพลิน พิณทอง
16 / ก.พ. / 2558 : บทความน่าสนใจ
สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดย ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร
16 / ก.พ. / 2558 : บทความน่าสนใจ
การดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : การบูรณาการการเรียนการสอนและ การบริการวิชาการ
โดย ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร
16 / ก.พ. / 2558 : บทความน่าสนใจ
การพยาบาลเพื่อการดูแลที่บ้าน : เกณฑ์การเยี่ยมบ้าน
โดย ผศ.ดร สุรีย์ ธรรมิกบวร
3 / พ.ย. / 2557 : สาระน่ารู้สำหรับประชาชน
การดูแลตนเองในผู้ที่มีภาวะเบาหวาน
.
10 / ก.ย. / 2556 : บทความน่าสนใจ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์
29 / ส.ค. / 2555 : งานวิจัย
ทฤษฎีทางการพยาบาลของเพนเดอร์
.
15 / ส.ค. / 2555 : บทความน่าสนใจ
ศิลปะกับการดูแลแบบองค์รวม
.
15 / ส.ค. / 2555 : บทความน่าสนใจ
ภูมิปัญญาไทยเพื่อการดูแลแบบองค์รวม
.
15 / ส.ค. / 2555 : บทความน่าสนใจ
การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย การปรับกระบวนทัศน์
.
15 / ส.ค. / 2555 : บทความน่าสนใจ
แนวคิดการสื่อสารสุขภาพ
.
15 / ส.ค. / 2555 : บทความน่าสนใจ
การพยาบาลในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
7 / มิ.ย. / 2555 : งานวิจัย
Learning Problems and the Need for help in Fundamentals of Nursing course in the Second Year Nursing students at the Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University
.
7 / มิ.ย. / 2555 : งานวิจัย
Study of economic problems and health risks among the elderly in Sekai Municipality Ubon Ratchathani province
.
4 / ม.ค. / 2555 : บทความน่าสนใจ
Action research
.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>