บทความน่าสนใจ
ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

ระบบสารสนเทศเป็นระบบที่ต้องใช้ศาสตร์หลายแขนงในการพัฒนาทั้งศาสตร์ด้านเทคโนโลยี และศาสตร์องค์ความรู้เฉพาะในประเด็นที่ต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศประกอบด้วย 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงาน(system analysis) 2.ขั้นตอนการออกแบบ และการวางแผนระบบงาน (System implementation) 3.ขั้นตอนการนำรระบบงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน(System implementation)4. ขั้นตอนการติดตามและบำรุงรักษาภายหลังการติดตั้งระบบ (System support) (เกียรติศรี สำราญเวชพร,2539)


รายละเอียดเพิ่มเติม


เข้าชม : 980

บทความน่าสนใจ 5 อันดับล่าสุด

      การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (COMMUNICATION FOR PALLIATIVE CARE NURSING) 2 / พ.ย. / 2559
      การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 / ส.ค. / 2559
      ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 16 / ก.พ. / 2558
      การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน A study of using wisdom self care among patients with Diabetic Mellitus 16 / ก.พ. / 2558
      สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 16 / ก.พ. / 2558