บทความน่าสนใจ
การพยาบาลเพื่อการดูแลที่บ้าน : เกณฑ์การเยี่ยมบ้าน

จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

การเยี่ยมบ้าน (Home visit) เป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านของพยาบาลเป็นการเยี่ยมเพื่อให้การประเมิน และดูแลเพื่อ ส่งเสริมความมั่นใจในการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อสนับสนุนการดูแลต่อเนื่องที่จำเป็น และเพื่อปฏิบัติการพยาบาลที่บ้าน การเยี่ยมบ้านเป็นการสร้างความมั่นใจให้ ผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลตนเองในช่วงเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่การดูแลตนเองที่บ้าน การเยี่ยมบ้านมีวัตถุประสงค์เฉพาะในการเยี่ยมบ้านในแต่ละครั้ง เป็นกิจกรรมที่มีต้นทุนสูงในการดำเนินการจึงต้องมีการวางแผนที่ดี และแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดำเนินการ และอำนวยความสะดวก ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัย ของผู้เยี่ยมด้วยเนื่องจากเป็นการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ดังนั้นการมีระบบสานสนเทศที่เป็นปัจจุบันประมวลผลได้จะส่งผลที่ดีต่อการวางแผนการเยี่ยมบ้าน


รายละเอียดเพิ่มเติม


เข้าชม : 1112

บทความน่าสนใจ 5 อันดับล่าสุด

      การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (COMMUNICATION FOR PALLIATIVE CARE NURSING) 2 / พ.ย. / 2559
      การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 / ส.ค. / 2559
      ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 16 / ก.พ. / 2558
      การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน A study of using wisdom self care among patients with Diabetic Mellitus 16 / ก.พ. / 2558
      สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 16 / ก.พ. / 2558