บทความน่าสนใจ
การดูแลผู้สูงวัยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : การบูรณาการการเรียนการสอนและ การบริการวิชาการ

จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนการพยาบาลผู้สูงอายุด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ โดยการบูรณาการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน ศึกษาในนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ปีที่ 2 จำนวน 55 คนผลการศึกษาพบว่า การจัดการเรียนการสอนผ่านประสบการณ์ตรง ในการดูแลผู้สูงวัยที่มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา หรือผู้สูงวัยในชุมชนของนักศึกษาก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงจากการประเมินผู้สูงวัย การรับฟังทำให้รับรู้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลตนเอง รับรู้ความรู้สึกของผู้สูงวัยได้ รูปแบบการเรียนการสอนสามารถสอดแทรกการบริการวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ได้รับบริการเกิดทัศนคติที่ดี และเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังสามารถสอดแทรกจริยธรรมความกตัญญู การมีน้ำใจ เกื้อกูลผู้สูงอายุให้แก่นักศึกษา รูปแบบการสอนประกอบด้วย การมอบหมายให้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกับการจัดสุนทรียสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อเสนอแนะ การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ภายใต้สัมพันธภาพในฐานะมนุษย์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การพยาบาลด้วยหัวใจมนุษย์ และสามารถบูรณาการภารกิจการเรียนการสอน และการบริการวิชาการได้


รายละเอียดเพิ่มเติม


เข้าชม : 1044

บทความน่าสนใจ 5 อันดับล่าสุด

      การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (COMMUNICATION FOR PALLIATIVE CARE NURSING) 2 / พ.ย. / 2559
      การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 / ส.ค. / 2559
      ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 16 / ก.พ. / 2558
      การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน A study of using wisdom self care among patients with Diabetic Mellitus 16 / ก.พ. / 2558
      สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 16 / ก.พ. / 2558