บทความน่าสนใจ
การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (COMMUNICATION FOR PALLIATIVE CARE NURSING)

พุธ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

บทคัดย่อ : บทความทบทวนความรู้นี้ มีเป้าหมายนำเสนอแนวทางการสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง การสื่อสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการดูแลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในผู้ป่วยระยะสุดท้าย สมรรถนะการสื่อสารเป็นสิ่งที่ยาก และไม่ใช่เพียงมีเทคนิคที่ดี แต่ต้องมาจากทัศนคติ องค์ความรู้ในการดูแล ปัจจัยและแนวทางความสำเร็จการสื่อสารที่นำเสนอ ครอบคลุมในองค์ประกอบการสื่อสาร และเพิ่มเติมประเด็นเฉพาะและเป็นความยากสำหรับการสื่อสารคือการสื่อสารที่พิจารณาตามระยะปฏิกิริยาตอบสนองทางจิตใจระยะต่างๆ ของคูเบอร์รอส พร้อมตัวอย่างประโยคคำพูด และแนวทางการประยุกต์ใช้ต่อไป การพยาบาลเพื่อการพยาบาลประคับประคองมีความสำคัญมาก พยาบาลหรือผู้สื่อสาร ต้องเข้าใจสภาวะของผู้ป่วย การสื่อสารมีความสำคัญเท่ากันทั้งภาษาพูดและภาษาท่าทาง ความพร้อมของผู้รับสารต้องได้รับการประเมินเสมอ พยาบาลควรสื่อสารกับผู้ป่วยเสมอแม้ในช่วงเวลาที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารได้


เข้าชม : 394

บทความน่าสนใจ 5 อันดับล่าสุด

      การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (COMMUNICATION FOR PALLIATIVE CARE NURSING) 2 / พ.ย. / 2559
      การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 / ส.ค. / 2559
      ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 16 / ก.พ. / 2558
      การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน A study of using wisdom self care among patients with Diabetic Mellitus 16 / ก.พ. / 2558
      สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 16 / ก.พ. / 2558