บทความน่าสนใจ
การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน A study of using wisdom self care among patients with Diabetic Mellitus

จันทร์ ที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวานของชุมชนในตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี วิธีดำเนินการวิจัย ประชากรเป้าหมายได้แก่ผู้ป่วยเบาหวาน รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มประชากรเป้าหมาย ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 49-60 ปีคิดเป็นร้อยละ 55.55 ส่วนใหญ่เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 89.89 ป่วยด้วยโรคเบาหวานมากกว่า 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.89 สมุนไพรที่มีการใช้มากคือ ดอกอัญชัน และใบเตย คิดเป็นร้อยละ 55.56 ที่มาของแหล่งความรู้ในการดูแลตนเองส่วนใหญ่ได้จากเพื่อนบ้าน และเจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพแนะนำคิดเป็นกลุ่มละร้อยละ 44.44 การดูแลตนเองด้านร่างกายประกอบด้วยการออกกำลังกายคิดเป็นร้อยละ 55.56 วิธีการส่วนใหญ่คือ การทำสวน คิดเป็นร้อยละ 50 การรับประทานอาหารส่วนใหญ่กินปลาเป็นหลักคิดเป็นร้อยละ 44.44 และการปฏิบัติอื่นประกอบด้วย การดื่มน้ำต้มสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 55.56 การดูแลตนเองด้านอารมณ์ สิ่งที่ปฏิบัติที่พบคือ การทำอารมณ์ให้ดี คิดเป็นร้อยละ 44.44 การดูแลตนเองด้านสังคม การปฏิบัติที่พบคือ การไปวัดทำบุญ คิดเป็นร้อยละ 27.78 การดูแลตนเองด้านจิตใจ การปฏิบัติที่พบคือ การปล่อยวางคิดเป็นร้อยละ 11.11 การดูแลตนเองด้านจิตวิญญาณการปฏิบัติที่พบคือ การไหว้พระสวดมนต์ คิดเป็นร้อยละ 27.78 5.1.7 กลไกในการนำใช้ภูมิปัญญาประกอบด้วย กลุ่มหรือบุคคลที่สนับสนุนกระบวนการ การมีสถานที่ การมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต


รายละเอียดเพิ่มเติม


เข้าชม : 1019

บทความน่าสนใจ 5 อันดับล่าสุด

      การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (COMMUNICATION FOR PALLIATIVE CARE NURSING) 2 / พ.ย. / 2559
      การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 / ส.ค. / 2559
      ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 16 / ก.พ. / 2558
      การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน A study of using wisdom self care among patients with Diabetic Mellitus 16 / ก.พ. / 2558
      สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 16 / ก.พ. / 2558