บทความน่าสนใจ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์

อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.2556

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา
เรื่องการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร์


รายละเอียดเพิ่มเติม


เข้าชม : 1610

บทความน่าสนใจ 5 อันดับล่าสุด

      การสื่อสารเพื่อการพยาบาลประคับประคอง (COMMUNICATION FOR PALLIATIVE CARE NURSING) 2 / พ.ย. / 2559
      การพัฒนาทักษะการดูแลข้ามวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง กรณีศึกษารายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 29 / ส.ค. / 2559
      ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล 16 / ก.พ. / 2558
      การศึกษาการนำใช้ภูมิปัญญาเพื่อการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน A study of using wisdom self care among patients with Diabetic Mellitus 16 / ก.พ. / 2558
      สิทธิผู้ป่วยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 16 / ก.พ. / 2558