งานวิจัย
การจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล

พุธ ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาสมรรถนะการดูแลข้ามวัฒนธรรม กลุ่มประชากรเป้าหมาย นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนในรายวิชาการดูแลข้ามวัฒนธรรมจำนวน 32 คน ผู้บริหารและหัวหน้าหอผู้ป่วยจำนวน 4 คน เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแนวทางการสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก การสะท้อนคิด การสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)รวบรวมข้อมูล จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการสะท้อนคิด และการสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมประกอบด้วยการจัดให้มีประสบการณ์ตรง และใช้หลักการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเข้าชม : 198


งานวิจัย 5 อันดับล่าสุด

      การจัดเรียนการสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลข้ามวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาล 12 / ต.ค. / 2559
      รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ สุขภาวะของสตรีทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี Health status among wearing women in Ubonratchathani province 30 / ธ.ค. / 2558
      ทฤษฎีทางการพยาบาลของเพนเดอร์ 29 / ส.ค. / 2555
      Learning Problems and the Need for help in Fundamentals of Nursing course in the Second Year Nursing students at the Faculty of Nursing Ubon Ratchathani University 7 / มิ.ย. / 2555
      Study of economic problems and health risks among the elderly in Sekai Municipality Ubon Ratchathani province 7 / มิ.ย. / 2555