ค้นหาข่าวย้อนหลังจากชื่อหัวข้อข่าว
         ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องการสอบสมัครคัดเลือกเข้าอบรม ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559
(ประกาศเมื่อวันที่10 Aug 2016 02:10:59   วันสิ้นสุดข่าว 19/08/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
(ประกาศเมื่อวันที่5 Aug 2016 11:13:43   วันสิ้นสุดข่าว 19/08/2559)
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
(ประกาศเมื่อวันที่25 Jul 2016 04:00:51   วันสิ้นสุดข่าว 25/07/2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559
(ประกาศเมื่อวันที่21 Jul 2016 03:47:50   วันสิ้นสุดข่าว 23/07/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(ประกาศเมื่อวันที่15 Jul 2016 05:21:58   วันสิ้นสุดข่าว 28/07/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ (ประกาศเพิ่มเติมเอกสารฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 8 กรกรฎาคม 2559)
(ประกาศเมื่อวันที่15 Jul 2016 05:23:37   วันสิ้นสุดข่าว 14/07/2559)
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ขยายเวลาการสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
(ประกาศเมื่อวันที่11 Jun 2016 10:00:25   วันสิ้นสุดข่าว 21/07/2559)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
(ประกาศเมื่อวันที่4 May 2016 05:05:42   วันสิ้นสุดข่าว 16/05/2559)
ประกาศจากสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
(ประกาศเมื่อวันที่4 May 2016 05:07:05   วันสิ้นสุดข่าว 04/05/2560)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 3) ประจำปี 2559
(ประกาศเมื่อวันที่2 May 2016 04:42:16   วันสิ้นสุดข่าว 31/05/2559)
........................................................................


หน้าถัดไป >>