ประเภทข่าว :: ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

                     ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ นั้น

                    บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ดังนี้

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

๑๐

นายวชิรศักดิ์ ปกาสิต

๐๒

นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีเกิด

สำรองลำดับที่ ๑

                     ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น ๔ ตึกอธิการบดี (หลังเก่า) เวลา ๐๘.๓๐ น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 
(ประกาศเมื่อวันที่4 May 2016 05:05:42 วันสิ้นสุดข่าว 16/05/2559)
ที่มา คณะพยาบาลศาสตร์  
หมายเหตุ..! มีไฟล์แนบมาด้วย   Download   
ผู้เข้าชม : 223