โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักคุณค่าเสริมสร้างสมรรถนะของผู้สูงอายุ นำผู้สูงอายุ ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเด็กและเยาวชน ความภาคภูมิใจในตนเองแก่ผู้สูงอายุ สร้างความสุขในบั้นปลายของชีวิต

เข้าเว็บไซต์

กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน “ผู้สูงวัยสอนหลาน”


เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงมีทักษะในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวม การสร้างเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองเป็นเวทีเครือข่ายการเรียนรู้ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยโดยผู้สูงอายุสู่เยาวชน เยาวชนมีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ เกิดการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความรู้ ภูมิปัญญาโดยผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ดูแล อาจารย์ นักศึกษาพยาบาล องค์กรท้องถิ่นและทีมสุขภาพในพื้นที่และเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องของโครงการ เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป จะนำไปสู่การสร้างโรงเรียนเครือข่ายภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการสร้างฐานข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลคลังภูมิปัญญาไทยของผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียดโครงการ

โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ


กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่เยาวชน “ผู้สูงวัยสอนหลาน”


โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุเป็นการบูรณาการงานบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนในวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยดำเนินการมาแล้ว 6 ครั้ง ในปีการศึกษา 2555 2556 2557 2558 2559 และ 2560 ตามลำดับ ซึ่งผลจากการดำเนินการที่ผ่านมานั้น พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และเกิดการบูรณาการสู่การเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรม ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสุขภาพด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ตระหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเองเป็นเวทีเครือข่ายการเรียนรู้ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยโดยผู้สูงอายุสู่เยาวชน เยาวชนมีความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อผู้สูงอายุ และทำให้เกิดการเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความรู้ ภูมิปัญญาโดยผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ ได้ข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาทั้งด้านผู้สูงอายุที่เป็นหน่วยคลังปัญญา และความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย ด้านสมุนไพร ด้านศิลปะและหัตกรรม และด้านการดูแลสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและได้เครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ ผู้ดูแล อาจารย์ นักศึกษาพยาบาล องค์กรท้องถิ่นและทีมสุขภาพในพื้นที่นำไปสู่การสร้างโรงเรียนเครือข่ายภูมิปัญญาผู้สูงอายุและการสร้างฐานข้อมูลเว็บไซต์ฐานข้อมูลคลังปัญญาด้านภูมิปัญญาไทยในผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สามารถติดต่อได้