ระบบงาน KM คณะพยาบาลศาสตร์

  KM : การจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์
            แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง "ทำอย่างไรให้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์"  
            การประเมินแบบ OSCEs   โดย อ.เกษร สายธนู อ.อุไรวรรณ สาสังข์ อ.สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ อ.วิศนีย์ บุญหมั่น และ อ.สุดารักษ์ ประสาร
            การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research)   โดย อ.สมปอง พะมุลิลา
            การวิจัยในชั้นเรียนทำได้ไม่ยาก   โดย อ.ยมนา ชนะนิล
            การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์   โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
            สรุปแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดโครงการบริการวิชาการ   โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
            รายงานการสังเคราะห์งานวิจัย เรื่อง การส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ โดยใช้ภูมิปัญญาไทย   โดย ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา